Ujawnienia SFDR

Oświadczenie PZU Życie SA

Oświadczenie PZU Życie SA na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenia SFDR”).

Wprowadzenie

Rozporządzenie SFDR wprowadza jednolite w ramach Unii Europejskiej wymogi dla uczestników rynku finansowego oraz doradców finansowych dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (dalej także „Spółka” lub „PZU Życie SA”) jest zobowiązany do stosowania się do  Rozporządzenia SFDR jako uczestnik rynku finansowego, tj. jako zakład ubezpieczeń, który udostępnia ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne1, takie jak ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz ubezpieczenia na życie i dożycie. 

PZU Życie SA wchodzi w skład Grupy PZU. Mając na uwadze rosnącą wagę tematyki zrównoważonego rozwoju oraz zmiany klimatyczne, a także ich znaczenie dla branży finansowej, PZU SA oraz PZU Życie SA przyjęły strategię ESG2 „Rozwój w równowadze” na lata 2021-2024, która określa kierunek działań mających zapewnić zrównoważony wzrost ekonomiczny PZU Życie SA z poszanowaniem kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego. 

Jednym z kluczowych działań wspierających realizację celów strategii ESG „Rozwój w równowadze” w 2021 roku było opracowanie i przyjęcie polityki zrównoważonego inwestowania.

Spółka nie oferuje produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne albo mających na celu zrównoważone inwestycje. Spółka nie wyklucza wprowadzenia i oferowania takich produktów w przyszłości.

Spółka oferuje ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (produkty finansowe z wariantami inwestycyjnymi), których środki mogą być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, wśród których mogą być fundusze będące produktami finansowymi promującymi aspekty środowiskowe lub społeczne lub fundusze będące produktami finansowymi mającymi na celu zrównoważone inwestycje.

PZU Życie SA postrzega czynniki ESG w dwóch uzupełniających się perspektywach: 

  • wpływu na rozwój, wyniki lub sytuację podmiotu, w który dokonano inwestycji oraz na wartość finansową inwestycji (tzw. istotność „finansowa”), czyli ryzyk dla zrównoważonego rozwoju,
  • zewnętrznego wpływu działalności podmiotu lub inwestycji na czynniki ESG (tzw. istotność „środowiskowa, społeczna i ładu korporacyjnego”) czyli skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. 

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć jako skutki decyzji inwestycyjnych mające niekorzystny wpływ na kwestie zrównoważonego rozwoju tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałaniu korupcji i przekupstwu.

Informacja dot. Art. 3:

Przejrzystość w zakresie strategii PZU Życie SA dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju[*3] w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

PZU Życie SA w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej oferuje zawieranie umów ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym. Są to ubezpieczenia na życie i dożycie oraz ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) o zróżnicowanej strukturze aktywów. 

PZU Życie SA podejmuje decyzje inwestycyjne dotyczące lokowania środków na pokrycie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie i dożycie. W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych PZU Życie SA uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. 

Decyzje inwestycyjne w zakresie ubezpieczeń na życie i dożycie są podejmowane w ramach strategii inwestycyjnej, która przewiduje inwestowanie w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej.

PZU Życie SA zlecił zarządzanie środkami zgromadzonymi w UFK, które są lokowane w akcje lub obligacje albo w jednostki lub tytuły uczestnictwa różnych funduszy inwestycyjnych (tzw. fundusze modelowe), do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (dalej „TFI PZU SA”). PZU Życie SA zobowiązał TFI PZU SA, aby przy zarządzaniu tymi środkami uwzględniało ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Decyzje inwestycyjne w zakresie ww. UFK są podejmowane na podstawie kompleksowej analizy emitentów instrumentów finansowych i ich otoczenia. Analizy te dotyczą pełnego spektrum czynników wpływających na wartość instrumentów finansowych, w tym ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W procesie inwestycyjnym ryzyka te są uwzględniane m.in. w analizie finansowej, regulacyjnej i prawnej, jak również na poziomie zarządzania całym portfelem instrumentów.

PZU Życie SA podejmuje decyzje o doborze funduszy inwestycyjnych, w których jednostki lub tytuły uczestnictwa są w całości lokowane aktywa dedykowanych UFK (tzw. unit-linked). PZU Życie SA, podejmując ww. decyzje,  uwzględnia m.in. kryteria takie jak: dotychczasowe wyniki funduszu inwestycyjnego, ocena towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz wskaźniki ryzyka. PZU Życie SA cyklicznie analizuje wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusze inwestycyjne, a w razie powzięcia informacji o istotnym negatywnym wpływie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na wynik funduszu inwestycyjnego, podejmie kroki w celu ustalenia działań towarzystwa funduszy inwestycyjnych w zakresie ograniczenia tego ryzyka.

Informacja dot. Art. 4:

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju[*4] na poziomie podmiotu.

Podsumowanie

PZU Życie SA bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. 

Poniższe oświadczenie stanowi skonsolidowane oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju wynikających z działalności PZU Życie SA i obejmuje okres odniesienia od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

PZU Życie SA w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej oferuje ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne. Są to ubezpieczenia na życie i dożycie oraz ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) o zróżnicowanej strukturze aktywów. 

Strategia w zakresie due diligence w odniesieniu do tych skutków uwzględnia rodzaje produktów inwestycyjnych, które PZU Życie SA udostępnia.

Ubezpieczenia na życie i dożycie

PZU Życie SA podejmuje decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania środków na pokrycie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie i dożycie. Środki te są inwestowane w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej. 

PZU Życie SA bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, że decyzje inwestycyjne są podejmowane w ramach strategii inwestycyjnej, która przewiduje inwestowanie w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Środki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) są lokowane w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów korporacyjnych (np. akcje lub obligacje korporacyjne) lub przez państwa i organizacje międzynarodowe (np. obligacje skarbowe) albo w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 

W odniesieniu do ubezpieczeń na życie z UFK, których środki są lokowane w jednostki lub tytuły uczestnictwa dedykowanych funduszy inwestycyjnych, PZU Życie SA bierze pod uwagę, czy dany fundusz inwestycyjny ma na celu zrównoważone inwestycje lub promuje aspekty środowiskowe lub społeczne. Ponadto, PZU Życie SA bierze pod uwagę, czy towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz czy ujawnia ich wymiar zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym5. PZU Życie SA, kierując się treścią umów ubezpieczenia i interesem ubezpieczającego i ubezpieczonego, bierze ww. informacje pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej doboru funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa będą lokowane aktywa dostępne w umowie ubezpieczenia UFK, łącznie z innymi kryteriami oceny funduszy inwestycyjnych. 

PZU Życie SA zlecił do TFI PZU SA zarządzanie UFK, w których środki są lokowane w akcje lub obligacje albo w jednostki lub tytuły uczestnictwa różnych funduszy inwestycyjnych (tzw. fundusze modelowe). PZU Życie SA, kierując się treścią umów ubezpieczenia, interesem ubezpieczającego i ubezpieczonego, oraz biorąc pod uwagę cele inwestycyjne produktów, zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne, kryteria doboru lokat oraz przyjęte benchmarki i stopy odniesienia wynikające z przepisów prawa, zobowiązał TFI PZU SA, aby przy zarządzaniu portfelami tych UFK brało pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju wyłącznie wtedy, jeżeli nie wpływa to niekorzystnie na oczekiwaną stopę zwrotu z produktu oraz na relację oczekiwanego zysku do ryzyka, oraz z zastrzeżeniem, że możliwość brania pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju jest ograniczona albo wyłączona w odniesieniu do produktów o zdefiniowanej polityce inwestycyjnej. 

W zawartej umowie ubezpieczenia na życie z UFK, ubezpieczający dokonuje wyboru UFK, w które chce ulokować środki pochodzące ze składki ubezpieczeniowej.

Ponadto, PZU Życie SA publikuje główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju w ujęciu ilościowym, tak by informacje opierały się na załączniku I do Rozporządzenia Delegowanego. Informacje zostały opublikowane poniżej.

PZU Życie SA wskazuje, że spółki, w które dokonano inwestycji, nie mają obowiązku opracowywania i publikowania danych dotyczących wskaźników niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju. Część spółek publikuje dane na zasadzie dobrowolności. Dla części wskaźników, większa liczba spółek, w które dokonano inwestycji, publikuje dane, natomiast dla części wskaźników bardzo niewielka liczba spółek publikuje dane. PZU Życie SA nie dokonywało żadnych szacunków danych dotyczących wskaźników dla spółek, które nie publikują danych, ponieważ takie szacunki nie byłyby wiarygodne i mogłyby wprowadzić klientów w błąd. W sekcji „Opis strategii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju” punkt e) „wykorzystane źródła danych” w tabeli w kolumnie „Pokrycie danymi” wskazano, jaki procent portfela inwestycji stanowią spółki, które opublikowały dany wskaźnik. Klienci powinni wziąć pod uwagę, że w przypadku niektórych wskaźników procent ten jest bardzo niski, przez co publikowane dane nie oddają wiarygodnie głównych niekorzystnych skutków wynikających z działalności PZU Życie SA dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju wynikających z działalności PZU Życie SA.pdf

Informacja dot. Art. 5:

Przejrzystość w zakresie polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Polityka wynagradzania Zarządu PZU Życie SA została opracowana zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od realizacji celów zarządczych, wyznaczonych przez Radę Nadzorczą PZU Życie SA, wśród których uwzględniane są: poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz podejmowanie działań uwzględniających interesy społeczne, w tym powodujących przyczynianie się spółki do ochrony środowiska.

Od 2021 roku roczne cele zarządcze Członków Zarządu PZU Życie SA uwzględniają również realizację celów strategicznych ESG. Ocena ich realizacji przekłada się bezpośrednio na wysokość rocznego wynagrodzenia zmiennego. W strategii ESG zostały zdefiniowane kluczowe inicjatywy i ambicje określające aktywność Spółki w sferze czynników środowiskowych, społecznych, ładu zarządczego, a także wskaźniki efektywności w tych obszarach. Cele strategiczne ESG obejmują działania w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatu, poprawy jakości życia społeczeństwa oraz zapewnienia najwyższych standardów zarządczych  i zasad ładu korporacyjnego.

Ponadto zgodnie z Polityką wynagradzania PZU Życie SA, Spółka uwzględnia w celach rocznych nadawanych wyższej kadrze kierowniczej realizację zadań związanych z ESG, a ocena ich realizacji ma bezpośredni wpływ  na wysokość premii rocznej.

Informacja dot. Art. 8 i 9:

Przejrzystość w zakresie produktów promujących aspekt środowiskowy lub społeczny oraz produktów mających na celu zrównoważone inwestycje.

Informacja dot. Art. 12:

Przegląd ujawnianych informacji.

Data publikacji informacji: 31 marca 2021 r.

Daty aktualizacji informacji:

30 czerwca  2021 r. wprowadzono zmianę wynikającą z art. 4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia SFDR. 

30 czerwca 2022 r. wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany stanu faktycznego: w treści „Wprowadzenia” oraz w treści ujawnienia z art. 5.

31 grudnia 2022 r. zmiana związana z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Rozporządzenia Delegowanego.

29 czerwca 2023 r. opublikowano oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych PZU Życie SA dla czynników zrównoważonego rozwoju, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Rozporządzenia Delegowanego KE 2022/1288.

15 grudnia 2023 r. opublikowano oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu finansowego.

28 marca 2024 r. opublikowano ujawnienie dotyczące produktów promujących aspekt środowiskowy lub społeczny (art. 8) oraz produktów mających na celu zrównoważone inwestycje (art.9).

1 Ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny oznacza produkt ubezpieczeniowy zapewniający wartość w dniu zapadalności lub wartość wykupu, w przypadku gdy ta wartość w dniu zapadalności lub wartość wykupu jest całkowicie lub częściowo narażona, bezpośrednio lub pośrednio, na wahania rynków.
2 Gdzie E oznacza environmental – środowiskowe, S- social responsibility – społeczną odpowiedzialność, G- corporate governance – ład korporacyjny.
3 Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
4 Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć jako skutki decyzji inwestycyjnych mające niekorzystny wpływ na kwestie zrównoważonego rozwoju tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałaniu korupcji i przekupstwu.
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych.


 

Zamknij