Ujawnienia SFDR

Oświadczenie PZU Życie SA na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenia SFDR”).

Informacja dotycząca Art. 3

Przejrzystość w zakresie strategii PZU Życie SA​ dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju1  w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Mając na uwadze rosnącą istotność tematyki zrównoważonego rozwoju oraz zmiany klimatu, a także ich znaczenie dla branży finansowej, PZU Życie SA planuje przyjąć strategię zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą ryzyka ESG (gdzie E oznacza environmental – środowisko, S- social responsibility – społeczna odpowiedzialność, G- corporate governance – ład korporacyjny), w ramach której sformułowane zostaną ambicje, określające aktywność PZU Życie SA w sferze czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Strategia zrównoważonego rozwoju, uwzględniająca ryzyka ESG, obejmować będzie wskaźniki efektywności, a także kluczowe inicjatywy wspierające ich realizację m.in. politykę zrównoważonego inwestowania.

W ramach prowadzonej działalności PZU Życie SA identyfikuje następujące kluczowe ryzyka, na które potencjalnie może być narażone: aktuarialne, rynkowe, niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, ryzyko płynności, ryzyko modeli, ryzyko operacyjne oraz braku zgodności. Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju jest obecnie uwzględniane w ramach prowadzonej Analizy Kluczowych Ryzyk. Analiza jest aktualizowana co najmniej raz do roku.

Jednocześnie PZU Życie SA rozważa wprowadzenie w przyszłości pogłębionej oceny wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na działania organizacji, jak również wzięcie pod uwagę dodatkowych ryzyk związanych bezpośrednio z elementami ESG, w tym klimatu, w celu dalszego doskonalenia stosowanych procesów oceny ryzyk i podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Informacja dotycząca Art. 4

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju2  na poziomie podmiotu.

PZU Życie SA planuje przyjąć strategię zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą czynniki ESG, która ma określić kierunek działań mających zapewnić jej zrównoważony wzrost z poszanowaniem kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego.

PZU Życie SA zamierza brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, zgodnie z regulacyjnymi standardami technicznymi wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. W tym kontekście, w ramach prac prowadzonych nad strategią zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą czynniki ESG, jednym z działań wspierających realizację tej strategii jest opracowanie polityki zrównoważonego inwestowania.

PZU Życie SA planuje dalszy rozwój standardów i praktyk w zakresie zarządzania pośrednim wpływem środowiskowym, zachowując zgodność z polską specyfiką gospodarczą i planami Polski w zakresie stopniowego podążania w kierunku neutralności klimatycznej. 

2Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć jako skutki decyzji inwestycyjnych mające niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju t.j. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałaniu korupcji i przekupstwu).

Informacja dotycząca Art. 5

Przejrzystość w zakresie polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Polityka wynagradzania Zarządu PZU Życie SA została opracowana zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od realizacji celów zarządczych, wyznaczonych przez Radę Nadzorczą PZU Życie SA, wśród których uwzględniane są: poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz podejmowanie działań uwzględniających interesy społeczne, w tym powodujących przyczynianie się spółki do ochrony środowiska.

Członkowie Zarządu PZU Życie SA w celach zarządczych na 2021 r. zostali zobowiązani do przyjęcia celów strategicznych ESG, obejmujących działania mające na celu ochronę środowiska i zapobiegania zmianom klimatu, poprawę jakości życia społeczeństwa oraz zapewnienie najwyższych standardów zarządczych i zasad ładu korporacyjnego. W strategii ESG zdefiniowane zostaną kluczowe inicjatywy i ambicje określające aktywność Spółki w sferze czynników środowiskowych, społecznych, ładu zarządczego, a także wskaźniki efektywności w tych obszarach.

Spółka planuje uwzględnić w celach rocznych nadawanych wyższej kadrze kierowniczej realizację zadań związanych z ESG, co będzie miało wpływ na wysokość premii rocznej.


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij