Ujawnienia SFDR

Oświadczenie PZU Życie SA

Oświadczenie PZU Życie SA na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenia SFDR”).

Wprowadzenie

Rozporządzenie SFDR wprowadza jednolite w ramach Unii Europejskiej wymogi dla uczestników rynku finansowego oraz doradców finansowych dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (dalej także „Spółka” lub „PZU Życie SA”) jest zobowiązany do stosowania się do  Rozporządzenia SFDR jako uczestnik rynku finansowego, tj. jako zakład ubezpieczeń, który udostępnia ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne1, takie jak ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz ubezpieczenia na życie i dożycie. 

PZU Życie SA wchodzi w skład Grupy PZU. Mając na uwadze rosnącą wagę tematyki zrównoważonego rozwoju oraz zmiany klimatyczne, a także ich znaczenie dla branży finansowej, PZU SA oraz PZU Życie SA przyjęły strategię ESG2 „Rozwój w równowadze” na lata 2021-2024, która określa kierunek działań mających zapewnić zrównoważony wzrost ekonomiczny PZU Życie SA z poszanowaniem kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego. 

Jednym z kluczowych działań wspierających realizację celów strategii ESG „Rozwój w równowadze” w 2021 roku było opracowanie i przyjęcie polityki zrównoważonego inwestowania.
Spółka nie oferuje produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne albo mających na celu zrównoważone inwestycje. Spółka nie wyklucza wprowadzenia i oferowania takich produktów w przyszłości.

Informacja dotycząca Art. 3: Przejrzystość w zakresie strategii PZU Życie SA dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju3  w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

PZU Życie SA w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej oferuje zawieranie umów ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym. Są to ubezpieczenia na życie i dożycie oraz ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) o zróżnicowanej strukturze aktywów. 

PZU Życie SA podejmuje decyzje inwestycyjne dotyczące lokowania środków na pokrycie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie i dożycie. W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych PZU Życie SA uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. 
Decyzje inwestycyjne w zakresie ubezpieczeń na życie i dożycie są podejmowane w ramach strategii inwestycyjnej, która przewiduje inwestowanie w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej.

PZU Życie SA zlecił zarządzanie środkami zgromadzonymi w UFK, które są lokowane w akcje lub obligacje albo w jednostki lub tytuły uczestnictwa różnych funduszy inwestycyjnych (tzw. fundusze modelowe), do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (dalej „TFI PZU SA”). PZU Życie SA zobowiązał TFI PZU SA, aby przy zarządzaniu tymi środkami uwzględniało ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Decyzje inwestycyjne w zakresie ww. UFK są podejmowane na podstawie kompleksowej analizy emitentów instrumentów finansowych i ich otoczenia. Analizy te dotyczą pełnego spektrum czynników wpływających na wartość instrumentów finansowych, w tym ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W procesie inwestycyjnym ryzyka te są uwzględniane m.in. w analizie finansowej, regulacyjnej i prawnej, jak również na poziomie zarządzania całym portfelem instrumentów.

PZU Życie SA podejmuje decyzje o doborze funduszy inwestycyjnych, w których jednostki lub tytuły uczestnictwa są w całości lokowane aktywa dedykowanych UFK (tzw. unit-linked). PZU Życie SA, podejmując ww. decyzje,  uwzględnia m.in. kryteria takie jak: dotychczasowe wyniki funduszu inwestycyjnego, ocena towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz wskaźniki ryzyka. PZU Życie SA cyklicznie analizuje wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusze inwestycyjne, a w razie powzięcia informacji o istotnym negatywnym wpływie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na wynik funduszu inwestycyjnego, podejmie kroki w celu ustalenia działań towarzystwa funduszy inwestycyjnych w zakresie ograniczenia tego ryzyka.

Informacja dot. Art. 4: Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju4 na poziomie podmiotu.

a) Podsumowanie

PZU Życie SA bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. 

Strategia w zakresie due diligence w odniesieniu do tych skutków uwzględnia rodzaje produktów inwestycyjnych, które PZU Życie SA udostępnia.

Ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Środki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) są lokowane w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów korporacyjnych (np. akcje lub obligacje korporacyjne) lub przez państwa i organizacje międzynarodowe (np. obligacje skarbowe), albo w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Informacje na temat strategii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i wskaźników dla decyzji inwestycyjnych dotyczących poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych są opisane w podrozdziale (b).
 W odniesieniu do ubezpieczeń na życie z UFK, których środki są lokowane w jednostki lub tytuły uczestnictwa dedykowanych funduszy inwestycyjnych, PZU Życie SA bierze pod uwagę, czy dany fundusz inwestycyjny ma na celu zrównoważone inwestycje lub promuje aspekty związane z ESG. Ponadto, PZU Życie SA bierze pod uwagę, czy towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem uwzględnia główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz czy ujawnia ich wymiar zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych („Rozporządzenie Delegowane”). PZU Życie SA, kierując się treścią umów ubezpieczenia i interesem ubezpieczającego i ubezpieczonego, bierze ww. informacje pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej doboru funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa będą lokowane aktywa dostępnych w umowie ubezpieczenia UFK, łącznie z innymi kryteriami oceny funduszy inwestycyjnych. 

PZU Życie SA zlecił do TFI PZU SA zarządzanie UFK, w których środki są lokowane w akcje lub obligacje albo w jednostki lub tytuły uczestnictwa różnych funduszy inwestycyjnych. PZU Życie SA, kierując się treścią umów ubezpieczenia, interesem ubezpieczającego i ubezpieczonego, oraz biorąc pod uwagę cele inwestycyjne produktów, zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne, kryteria doboru lokat oraz przyjęte benchmarki i stopy odniesienia wynikające z przepisów prawa, zobowiązał TFI PZU SA, aby przy zarządzaniu portfelami tych UFK brało pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju wyłącznie wtedy, jeżeli nie wpływa to niekorzystnie na oczekiwaną stopę zwrotu z produktu dla ubezpieczającego oraz na relację oczekiwanego zysku do ryzyka, oraz z zastrzeżeniem, że możliwość brania pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju jest ograniczona albo wyłączona w odniesieniu do produktów o zdefiniowanej polityce inwestycyjnej. 

W zawartej umowie ubezpieczenia na życie z UFK, ubezpieczający dokonuje wyboru UFK, w które chce ulokować środki pochodzące ze składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia na życie i dożycie

PZU Życie SA podejmuje decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania środków na pokrycie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie i dożycie. Środki te są inwestowane w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje na temat strategii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i wskaźników dla decyzji inwestycyjnych dotyczących tego rodzaju instrumentów finansowych są opisane w podrozdziale (b). 

PZU Życie SA bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, że decyzje inwestycyjne są podejmowane w ramach strategii inwestycyjnej, która przewiduje inwestowanie w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej. 

b) Opis strategii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

PZU Życie SA przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących inwestowania środków na pokrycie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie i dożycie stosuje metodologię oceny (scoringu) instrumentów, w które inwestowane są zarządzane środki, lub emitentów takich instrumentów, pod względem kryteriów ESG.

PZU Życie SA zobowiązał TFI PZU SA, aby zarządzając środkami w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych stosowało metodologię oceny (scoringu) instrumentów, w które inwestowane są zarządzane środki, lub emitentów takich instrumentów, pod względem kryteriów ESG.

Metodologia jest różna dla poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych opisanych poniżej.

Dla emitentów korporacyjnych, w których akcje lub obligacje korporacyjne są inwestowane środki, wykorzystywane są powszechnie dostępne wskaźniki środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego. Wskaźniki te obejmują m.in. emisję gazów cieplarnianych, politykę równych szans, udział członków rady nadzorczej spełniających kryteria niezależności itp. Dla każdego wskaźnika przyjęto odpowiednią wagę. Jeżeli dla emitenta nie jest dostępna określona liczba wskaźników, wykorzystywana jest średnia dostępnych scoringów nadanych przez zewnętrzne, wyspecjalizowane podmioty. 
Dla państw i organizacji międzynarodowych, w których instrumenty dłużne są inwestowane środki, wykorzystywane są powszechnie dostępne wskaźniki środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania, publikowane m.in. przez wybrane organizacje międzynarodowe. Wskaźniki te obejmują m.in. ocenę stanu ochrony środowiska, ocenę wrażliwości na zmiany klimatu, wskaźniki rozwoju społecznego, ocenę powszechności zjawisk korupcyjnych itp. Dla każdego wskaźnika przyjęto odpowiednią wagę. 

Każdemu emitentowi nadawana jest wewnętrzna ocena scoringowa, z której wynika, jakie są skutki działalności emitenta dla czynników zrównoważonego rozwoju, w tym jakie są główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju i wskaźników. 

Nie są oceniane pod kątem skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

Dla funduszy inwestycyjnych, których jednostki lub tytuły uczestnictwa są nabywane do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, bierze się pod uwagę, czy dany fundusz ma na celu zrównoważone inwestycje lub promuje aspekty związane z ESG. Ponadto, bierze się pod uwagę, czy towarzystwo funduszy inwestycyjnych uwzględnia główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz czy ujawnia ich wymiar zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym.

c) Opis głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i opis wszelkich podjętych w odniesieniu do nich oraz, w stosownych przypadkach, planowanych działań

Główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju określone w Rozporządzeniu Delegowanym to:

I. w przypadku emitentów korporacyjnych, emitujących akcje i obligacje korporacyjne: m.in. emisja gazów cieplarnianych, ślad węglowy, wysoka energochłonność, negatywny wpływ na bioróżnorodność, produkcja niebezpiecznych odpadów, łamanie praw pracowniczych, produkcja lub sprzedaż kontrowersyjnych rodzajów broni, nieuzasadniona luka między płacami kobiet i mężczyzn, uczestnictwo w korupcji itp.;

II. w przypadku państw i organizacji międzynarodowych, emitujących instrumenty dłużne: emisja gazów cieplarnianych i naruszenia praw człowieka przez te państwa;

III. w przypadku aktywów nieruchomościowych: uczestnictwo w wydobyciu, przetwarzaniu i transporcie paliw kopalnych, nieruchomości o niskiej efektywności energetycznej. 

PZU Życie SA jest świadomy, że podejmowane decyzje inwestycyjne mogą mieć zarówno korzystny, jak i niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. Przykładem korzystnego wpływu może być podjęcie decyzji inwestycyjnej o zmniejszeniu udziału instrumentów emitowanych przez emitentów, którzy wywierają istotny niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, w portfelach UFK, w relacji do ich udziału w indeksach odniesienia (benchmarkach). Korzystny wpływ może mieć również działalność PZU Życie SA jako akcjonariusza spółek, taka jak dialog ze spółkami oraz głosowanie na walnych zgromadzeniach. 

PZU Życie SA podejmuje działania zmierzające do zbierania danych oraz ustalania informacji dotyczących głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju wynikających z działalności podmiotów, w których instrumenty są inwestowane środki.

PZU Życie SA zobowiązał TFI PZU SA, aby zarządzając środkami w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, podejmowało działania zmierzające do zbierania danych oraz ustalania informacji dotyczących głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju wynikających z działalności podmiotów, w których instrumenty są inwestowane środki.

Do 30 czerwca 2023 r. PZU Życie SA opublikuje opis głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju zgodnie z wzorem określonym w Załączniku I do Rozporządzenia Delegowanego.

d) Krótkie podsumowania polityk dotyczących zaangażowania

„Polityka zaangażowania PZU Życie SA w spółki notowane na rynku regulowanym” opisuje w szczególności działania podejmowane w związku z zaangażowaniem PZU Życie SA w spółki notowane na rynku regulowanym (dalej „emitenci”). Działania związane z zaangażowaniem PZU Życie SA w akcje emitentów, w których dokonano inwestycji obejmują m.in. monitorowanie emitentów, prowadzenie dialogu z emitentami i komunikację z członkami organów emitentów oraz wykonywanie prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami emitentów. 

W ramach monitorowania emitentów szczególna uwaga poświęcona jest kwestiom, które wpływają na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych przynoszących długoterminowy wzrost wartości, w tym ryzyka inwestycji pod kątem wpływu społecznego, wpływu na środowisko naturalne oraz stosowanych zasad ładu korporacyjnego, stanowiących aspekty inwestowania społecznie odpowiedzialnego.
W ramach dialogu z emitentami PZU Życie SA komunikuje swoje oczekiwania dotyczące standardów, które emitenci powinni stosować w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Przy wyborze sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach emitentów PZU Życie SA bierze pod uwagę kwestie środowiskowe, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. PZU Życie SA promuje wysokie standardy ładu korporacyjnego, w szczególności te, które sprzyjają przejrzystości, równemu traktowaniu akcjonariuszy, niezależnemu nadzorowi oraz odpowiedzialności akcjonariuszy i członków władz emitentów.

„Polityka zaangażowania PZU Życie SA w spółki notowane na rynku regulowanym” opublikowana jest na stronie internetowej pzu.pl.

PZU Życie SA co roku opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji Polityki w roku poprzednim, zawierające m.in. ogólny opis sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach emitentów oraz opis najważniejszych głosowań. Sprawozdanie publikowane na stronie internetowej pzu.pl nie później niż do 30 czerwca.

e) Odniesienie do norm międzynarodowych​ 

Grupa PZU sporządza coroczne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych. Zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości (UoR), sprawozdanie obejmuje informacje i skonsolidowane dane niefinansowe Grupy Kapitałowej PZU i jej jednostki dominującej PZU SA, zgodnie ze strukturą organizacji uwzględnioną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy. Sprawozdanie w ujęciu skonsolidowanym uwzględnia informacje i dane PZU Życie SA, które w rozumieniu art. 19a ust 3. Dyrektywy jako jednostka zależna od PZU SA i objęta sprawozdaniem PZU SA nie podlega obowiązkom samodzielnego raportowania wynikającym z art. 19a ust 1.

Sprawozdanie sporządzane jest przy uwzględnieniu międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards), międzynarodowych wytycznych raportowania zintegrowanego (International Integrated Reporting Council, IIRC), a także wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych, z wyszczególnieniem zgłaszania danych dotyczących klimatu oraz rekomendacji Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD).

Sprawozdanie zawiera kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności oraz istotne informacje dotyczące zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i jest realizacją wymogów znowelizowanej UoR. Zmiana UoR w zakresie ujawnienia informacji niefinansowych miała miejsce 15 grudnia 2016 roku (weszła w życie 11 stycznia 2017 roku) i wynikała z transpozycji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Informacja dot. Art. 5: Przejrzystość w zakresie polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Polityka wynagradzania Zarządu PZU Życie SA została opracowana zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od realizacji celów zarządczych, wyznaczonych przez Radę Nadzorczą PZU Życie SA, wśród których uwzględniane są: poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz podejmowanie działań uwzględniających interesy społeczne, w tym powodujących przyczynianie się spółki do ochrony środowiska.

Od 2021 roku roczne cele zarządcze Członków Zarządu PZU Życie SA uwzględniają również realizację celów strategicznych ESG. Ocena ich realizacji przekłada się bezpośrednio na wysokość rocznego wynagrodzenia zmiennego. W strategii ESG zostały zdefiniowane kluczowe inicjatywy i ambicje określające aktywność Spółki w sferze czynników środowiskowych, społecznych, ładu zarządczego, a także wskaźniki efektywności w tych obszarach. Cele strategiczne ESG obejmują działania w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatu, poprawy jakości życia społeczeństwa oraz zapewnienia najwyższych standardów zarządczych  i zasad ładu korporacyjnego.

Ponadto zgodnie z Polityką wynagradzania PZU Życie SA, Spółka uwzględnia w celach rocznych nadawanych wyższej kadrze kierowniczej realizację zadań związanych z ESG, a ocena ich realizacji ma bezpośredni wpływ  na wysokość premii rocznej.

Informacja dot. Art. 12: Przegląd ujawnianych informacji

Data publikacji informacji: 31 marca 2021 r.

Daty aktualizacji informacji:
30 czerwca  2021 r. wprowadzono zmianę wynikającą z art. 4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia SFDR. 
30 czerwca 2022 r. wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany stanu faktycznego: w treści „Wprowadzenia” oraz w treści ujawnienia z art. 5.

31 grudnia 2022 r. zmiana związana z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Rozporządzenia Delegowanego.
 


1 Ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny oznacza produkt ubezpieczeniowy zapewniający wartość w dniu zapadalności lub wartość wykupu, w przypadku gdy ta wartość w dniu zapadalności lub wartość wykupu jest całkowicie lub częściowo narażona, bezpośrednio lub pośrednio, na wahania rynków.
2 Gdzie E oznacza environmental – środowiskowe, S- social responsibility – społeczną odpowiedzialność, G- corporate governance – ład korporacyjny.
3 Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
4 Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć jako skutki decyzji inwestycyjnych mające niekorzystny wpływ na kwestie zrównoważonego rozwoju tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałaniu korupcji i przekupstwu.


 

Zamknij