PZU PZU

Pomagamy Pomagać - Fundacja PZU

 

Pomagamy pomagać

Fundacja PZUDziałania będące wyrazem społecznej odpowiedzialności firmy już od lat 90-tych PZU realizuje poprzez Fundację PZU. Misję Fundacji definiuje hasło „Pomagamy pomagać”, a jej działalność dotyczy przede wszystkim wsparcia dla nowatorskich inicjatyw podnoszących jakość życia i przeciwdziałających wykluczeniom oraz realizowanie programów edukacyjnych, projektów z obszaru kultury, sztuki i ochrony zdrowia. Bardzo ważną częścią działalności Fundacji PZU jest także opieka nad Pracownikami Grupy PZU, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej.

W ciągu ostatnich 3 lat Fundacja wsparła blisko 250 organizacji i ponad 120 osób fizycznych. Warto też podkreślić, że w 2008 roku, w Raporcie Indeksu BI-NGO 2008 , strona internetowa Fundacji PZU została przestawiona jako „doskonały przykład” umieszczania kompleksowych informacji przydatnych potencjalnym beneficjentom, co jest kluczowe dla dobrej komunikacji z nimi.

Głównymi obszarami wsparcia ze strony Fundacji PZU są:

Edukacja rozumiana jako wspieranie rozwoju indywidualnego i grup społecznych oraz zapobieganie powstawaniu różnic w wykształceniu i edukacji dzieci z terenów wiejskich i w małych miastach. Przykładami takich zaangażowań są:

  • konkursy „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach” i „Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży”, w ramach których wiele organizacji otrzymuje środki na realizację – często nowatorskich – projektów (organizowane od 2005)
  • projekt „Stypendia pomostowe” realizowany z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi (od 2004)
  • program pomocy Polakom na Białorusi „Szkoła Moich Marzeń” ( z Fundacją Pomoc Polakom Na Wschodzie), 2009

Opieka społeczna mająca na celu przede wszystkim zapobieganie marginalizacji społecznej i wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością. Przykłady projektów zrealizowanych w tym zakresie to:

  • wsparcie dla spotkania wigilijnego dla potrzebujących na Placu Zamkowym w Warszawie (2009)
  • projekt „Świetlica Moje Miejsce” realizowany z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży z Warszawy
  • projekt „Wyposażenie Placu Zabaw Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka w fili Lasek w Gdańsku-Sobieszewie” (z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach), 2010

Ochrona zdrowia obejmująca pomoc w zakupie sprzętu medycznego (jak pompy insulinowe, respiratory dla noworodków), rehabilitacyjnego i współfinansowanie kosztów leczenia osobom w szczególnie trudnej sytuacji finansowej. Fundacja od lat współpracuje np. ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym

Wsparcie kultury i sztuki poprzez zwiększanie dostępu do dóbr kultury oraz ochronę dóbr kultury narodowej. Przykłady takich zaangażowań to np.:

  • Przeznaczenie środków finansowych na zabezpieczenie i opracowanie zbiorów Klasztoru oo. Kamedułów w Krakowie (2008)
  • „Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży” (realizowany z Fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom), 2010.