Informacja o realizowanej strategii podatkowej Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU za 2020 rok

Podstawa prawna i cel sporządzenia informacji

Sporządzenie i podawanie do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej (dalej: Informacja) za dany rok podatkowy stanowi realizację obowiązku, wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800 t.j.; dalej: Ustawa o CIT).

Niniejsza Informacja dotyczy realizacji strategii podatkowej przez Podatkową Grupę Kapitałową PZU (dalej: PGK PZU) w roku podatkowym 2020.

Dokument sporządzony został przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (dalej: PZU SA), jako spółkę dominującą w PGK PZU i zawiera informacje w odniesieniu do PGK PZU oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Celem Informacji jest przedstawienie najważniejszych danych o realizowanej przez PGK PZU strategii podatkowej.

Niniejszy dokument zawiera w szczególności informacje w zakresie:

 • procesów i procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 • realizacji przez PGK PZU obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • raportowania schematów podatkowych,
 • transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 • złożonych wniosków do organów podatkowych,
 • rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
 • działań restrukturyzacyjnych.

Informacja o PGK PZU i strategii podatkowej PGK PZU

PGK PZU została zawiązana na podstawie Umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU zawartej w dniu 20 września 2017 roku na lata podatkowe 2018, 2019 i 2020, zarejestrowanej przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w dniu 21 listopada 2017 roku.

W skład PGK PZU w latach 2018 – 2020 wchodziły:

 • PZU SA jako spółka dominująca i reprezentująca PGK PZU,
 • spółki zależne:
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (dalej: PZU Życie),
 • PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna (dalej: PZU Centrum Operacji),
 • PZU Pomoc Spółka Akcyjna (dalej: PZU Pomoc),
 • Ogrodowa-Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Ogrodowa-Inwestycje),
 • Ipsilon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Ipsilon),
 • PZU Zdrowie Spółka Akcyjna (dalej: PZU Zdrowie),
 • PZU Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: PZU Finanse),
 • PZU LAB Spółka Akcyjna (dalej: PZU LAB),
 • Omicron BIS Spółka Akcyjna (dalej: Omicron Bis),
 • LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (dalej: LINK4),
 • Tulare Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Tulare Investments),
 • PZU Cash Spółka Akcyjna (dalej: PZU Cash)

– dalej zwane łącznie: Spółkami.

Działalność Spółek należących do PGK PZU prowadzona była zasadniczo w obszarze usług ubezpieczeniowych, jak również w zakresie m.in. usług finansowych, likwidacji szkód czy usług medycznych. Działalność Spółek regulowana była szeregiem przepisów szczegółowych, w tym m.in. dotyczących działalności ubezpieczeniowej oraz przepisów dotyczących spółek giełdowych. Działalność Spółek, objętych przepisami dotyczącymi nadzoru nad rynkiem finansowym, podlegała także nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

PGK PZU oraz Spółki należące do PGK PZU dochowywały należytej staranności w celu wypełniania spoczywających na nich obowiązków, w szczególności, dbały o rzetelne, prawidłowe i terminowe rozliczanie zobowiązań podatkowych oraz podejmowały niezbędne działania w celu unikania sytuacji, które mogłyby prowadzić do naruszenia prawa podatkowego. Decyzje biznesowe PGK PZU oraz Spółek podejmowane były na podstawie oceny wpływu ryzyka podatkowego.

Strategia podatkowa wypracowana na przestrzeni trzech lat funkcjonowania PGK PZU, ustanawiała najważniejsze standardy i zasady zarządzania kwestiami podatkowymi, w szczególności, w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym. Wśród naczelnych zasad, zgodnie z którymi PGK PZU realizowała swoje obowiązki podatkowe oraz zarządzała ryzykiem podatkowym, należy wskazać terminowość, transparentność oraz otwartość na współpracę z organami podatkowymi. Główną zasadą, którą kierowała się PGK PZU był brak akceptacji na świadome podejmowanie ryzyka podatkowego, zarówno w kontekście działań podatkowych, jak i biznesowych. Działania te podejmowane były przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, tj.:

 • przejrzysty podział ról i odpowiedzialności poszczególnych jednostek w ramach struktury PGK PZU i Spółek tworzących PGK PZU,
 • procedury wewnętrzne regulujące sposób postępowania i realizację obowiązków podatkowych,
 • narzędzia informatyczne, które wspierały właściwe rozliczenia podatkowe,
 • możliwości współpracy z ekspertami zewnętrznymi,
 • możliwości współpracy z organami podatkowymi.

Jednym z najważniejszych obszarów realizowanej strategii podatkowej było również planowanie transakcji i zdarzeń, ich analiza podatkowa oraz rozpoznawanie obszarów szczególnej wrażliwości, które mogłyby rodzić ryzyka na gruncie przepisów prawa podatkowego.

Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

Zgodnie z art. 27c § 2 ust. 1 lit. a ustawy o CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, PGK PZU zobowiązana jest do przedstawienia informacji o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego spoczywa na PZU SA, jako spółce dominującej w PGK PZU.

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania ryzykiem podatkowym, Spółki tworzące PGK PZU w dniu 6 sierpnia 2018 r. zawarły Porozumienie dotyczące zasad funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU oraz wdrożyły szereg wewnętrznych procedur i procesów usprawniających identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyk podatkowych, w zakresie:

 • obszarów księgowych, w których wdrożone procedury zapewniają rzetelność prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zmierzają do ujednolicenia procesu obiegu dokumentów, procesu fakturowania oraz określenia podmiotów odpowiedzialnych za rzetelność wystawianych faktur;
 • rozliczeń podatkowych, zapewniających prawidłowe obliczanie i rozliczanie poszczególnych podatków (takich jak m.in. podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych i podatek od nieruchomości) oraz bezpieczeństwo i terminowość dokonywanych płatności i rozliczeń finansowych, również w zakresie współpracy poszczególnych Spółek tworzących PGK PZU;
 • wypełniania innych obowiązków podatkowych, w tym w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych oraz w zakresie monitorowania transakcji i rozliczeń dokonywanych z podmiotami powiązanymi;
 • zasad współdziałania podmiotów należących do PGK PZU przy realizacji obowiązków podatkowych, zapewniających zgodność podejmowanych przez PGK PZU czynności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • innych obszarów istotnych z perspektywy prawa podatkowego.

Ponadto, w celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Spółki tworzące PGK PZU monitorowały zmiany otoczenia prawnego, wykładni prawa i linii interpretacyjnych wypracowanych w orzecznictwie i przez organy podatkowe, a w razie potrzeby, na bieżąco aktualizowały wdrożone wewnętrznie procesy i procedury w celu dostosowania podejmowanych działań i decyzji do obowiązujących przepisów prawa i potrzeb PGK PZU i Spółek tworzących PGK PZU.

Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 27c § 2 ust. 2 ustawy o CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, PGK PZU zobowiązana jest do przedstawienia informacji dotyczących realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021.1540 t.j.; dalej: Ordynacja podatkowa), obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

PGK PZU i tworzące ją Spółki dokonywały szeregu rozliczeń podatkowych, wynikających z podejmowanych przez nie działań, na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

W roku podatkowym 2020, PGK PZU zrealizowała obowiązek podatkowy, wynikający z art. 1a ustawy o CIT – jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółki tworzące PGK PZU identyfikowały i realizowały, zgodnie z przepisami i w wymaganym terminie, na podstawie ustaw, obowiązujących procedur i za pomocą wykwalifikowanego personelu, następujące obowiązki:

 • obowiązek podatkowy wynikający z art. 19a ustawy o VAT – jako podatnik podatku od towarów i usług;
 • obowiązek podatkowy wynikający z art. 3-5 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U.2020.815 ze zm.) – jako podatnik podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • obowiązek podatkowy wynikający z art. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych (t.j. Dz.U.2019.1836 ze zm.) – jako podatnik podatku od niektórych instytucji finansowych (dot. PZU SA, PZU Życie, LINK4);
 • obowiązek podatkowy wynikający z art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2019.1170 ze zm.) – jako podatnik podatku od nieruchomości;
 • obowiązek podatkowy wynikający z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2021.1128 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • obowiązek podatkowy wynikający z art. 21 ustawy o CIT – jako płatnik podatku u źródła od należności wypłacanych nierezydentom;
 • obowiązek podatkowy wynikający z art. 29 ustawy o PIT – jako płatnik podatku u źródła od należności wypłacanych nierezydentom.

Raportowanie schematów podatkowych

Zgodnie z art. 27c § 2 ust. 2 ustawy o CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, PGK PZU zobowiązana jest do przedstawienia informacji o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

Zgodnie z art. 1a ust. 3a ustawy CIT w zakresie obowiązków wynikających z ustawy CIT oraz Ordynacji podatkowej, PZU SA, jako spółka dominująca, reprezentuje PGK PZU. W związku z powyższym, PGK PZU nie raportuje schematów podatkowych.
Zobowiązanymi do przedstawienia informacji o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, zgodnie z art. 27c § 2 ust. 2 ustawy o CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, są Spółki należące do PGK PZU.

Spółki spełniające warunki, o których mowa w art. 86l Ordynacji podatkowej wdrożyły wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. W celu prawidłowego wypełniania obowiązku raportowania schematów podatkowych, w przedmiotowej procedurze wprowadzono zasady upowszechniania wśród pracowników wiedzy o obowiązkach związanych z występowaniem schematów podatkowych.

W związku z powyższym, Spółki tworzące PGK PZU identyfikują i realizują obowiązki podatkowe w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące rodzaju oraz ilości zaraportowanych informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez poszczególne Spółki tworzące PGK PZU.

SPÓŁKA

RRODZAJ INFORMACJI

ILOŚĆ INFORMACJI

PZU SA Informacja o schemacie podatkowym dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych – schemat standaryzowany 1
PZU Życie Informacja o schemacie podatkowym dotycząca podatku dochodowym od osób prawnych – schemat standaryzowany 1
PZU Zdrowie Informacja o schemacie podatkowym dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych 2
LINK4 Informacja o schemacie podatkowym dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych 6
PZU Centrum Operacji W roku podatkowym 2020, PZU Centrum Operacji nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej żadnej Informacji o schemacie podatkowym, z uwagi na brak identyfikacji schematu.
PZU Pomoc W roku podatkowym 2020, PZU Pomoc nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym, z uwagi na brak identyfikacji schematu.
Ogrodowa-Inwestycje W roku podatkowym 2020, Ogrodowa-Inwestycje nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym, z uwagi na brak identyfikacji schematu.
Ipsilon W roku podatkowym 2020 Ipsilon nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym, z uwagi na brak identyfikacji schematu.
PZU Finanse W roku podatkowym 2020, PZU Finanse nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym, z uwagi na brak identyfikacji schematu.
PZU LAB W roku podatkowym 2020, PZU LAB nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w roku podatkowym Informacji o schemacie podatkowym, z uwagi na brak identyfikacji schematu.
Omicron Bis W roku podatkowym 2020, Omicron Bis nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym, z uwagi na brak identyfikacji schematu.
Tulare Investments W roku podatkowym 2020, Tulare Investments nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym, z uwagi na brak identyfikacji schematu.
PZU Cash W roku podatkowym 2020, PZU Cash nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym, z uwagi na brak identyfikacji schematu.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, w niniejszej informacji uwzględnia się dane dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

PGK PZU nie była stroną jakichkolwiek transakcji z podmiotami powiązanymi. Stronami transakcji były Spółki należące do PGK PZU.

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów zawartych w rozdziale 1a ustawy o CIT, Spółki należące do PGK PZU analizowały relacje i transakcje przeprowadzane z podmiotami powiązanymi pod kątem ich zgodności z regulacjami prawa podatkowego. W przypadku zawierania transakcji z podmiotami, które nie mają siedziby na terytorium Polski, Spółki należące do PGK PZU weryfikowały zgodność tych transakcji pod kątem ich szczególnego zakresu dokumentowania.

Poniżej przedstawiamy wykaz przeprowadzonych transakcji wraz ze wskazaniem przedmiotu transakcji oraz nazwą podmiotu powiązanego, z którym transakcja została przeprowadzona.

SPÓŁKA

ILOŚĆ TRANSAKCJI

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

PODMIOT POWIĄZANY

PZU SA 3 usługi finansowe Bank Polska Kasa Opieki SA
PZU Życie 3 usługi finansowe Bank Polska Kasa Opieki SA
PZU Centrum Operacji 5
 • usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,
 • usługi informatyczne,
 • Contact Center,
 • usługi wydruków masowych,
 • usługi administracyjno – biurowe oraz refaktury kosztów
 • PZU SA,
 • PZU Życie,
 • PZU Zdrowie,
 • PZU Pomoc,
 • PEKAO Financial Service Sp. z o.o.
PZU Pomoc 4
 • usługi w zakresie obsługi szkód,
 • usługi administracyjno – biurowe
 • PZU SA,
 • PZU Życie,
 • LINK4,
 • PZU Centrum Operacji
Ogrodowa-Inwestycje 5
 • usługi w zakresie nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego,
 • usługi najmu powierzchni biurowej
 • PZU SA,
 • Subfundusz inPZU Obligacje Polskie,
 • Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych,
 • Subfundusz PZU Sejf+
Ipsilon 2
 • usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • usługi najmu powierzchni biurowej
 • PZU Finanse,
 • Ogrodowa – Inwestycje
PZU Zdrowie 1 zakup usług medycznych PZU Życie
PZU Finanse 13
 • usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • usługi najmu powierzchni biurowej,
 • usługi informatyczne i obsługi kadrowo-płacowej,
 • usługi medycyny pracy
 • PZU SA,
 • PZU Zdrowie,
 • PZU Centrum Operacji,
 • PZU Pomoc,
 • Ogrodowa – Inwestycje,
 • TFI PZU SA,
 • PH 3 Sp. z o.o. SKA,
 • PH 2 Sp. z o.o.,
 • Alior Services Sp. z o.o.,
 • NewCommerce Services Sp. z o.o.
PZU LAB 3
 • usługi administracyjne,
 • usługi w zakresie najmu powierzchni biurowej
 • PZU SA,
 • Ogrodowa – Inwestycje,
 • TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
Omicron Bis 2
 • usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • usługi najmu powierzchni biurowej
 • PZU SA,
 • PZU Finanse
LINK4 1 usługi reasekuracji PZU SA
Tulare Investments 3
 • usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • usługi najmu powierzchni biurowej
 • PZU SA,
 • PZU Życie,
 • PZU Finanse
PZU Cash 3
 • usługi finansowe,
 • usługi w zakresie zakupu autorskich praw majątkowych
 • PZU SA,
 • PZU Życie,
 • NewCommerce Services Sp. z o.o.

 

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Zgodnie z art. 27c § 2 ust. 1 lit. b ustawy o CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU zobowiązane są do przedstawienia informacji o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z art. 20s-20za Ordynacji podatkowej, za dobrowolną formę współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej dla celów niniejszej informacji uznaje się zawartą między podatnikiem a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowę o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej.

PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU nie zawarły z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s – 20za Ordynacji podatkowej.

Wnioski złożone do organów podatkowych

Zgodnie z art. 27c § 2 ust. 4 ustawy o CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU zobowiązane są do przedstawienia informacji o wnioskach złożonych do organów podatkowych.

PGK PZU w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów ustawy CIT.

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące wniosków złożonych do organów podatkowych przez Spółki tworzące PGK PZU.

SPÓŁKA

RODZAJ WNIOSKU

PODATEK, KTÓREGO DOTYCZYŁ WNIOSEK

PZU SA o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej podatek od towarów i usług
PZU Zdrowie o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej podatek od towarów i usług
PZU Życie PZU Życie w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
LINK4 LINK4 w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
PZU Centrum Operacji PZU Centrum Operacji w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
PZU Pomoc PZU Pomoc w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Ogrodowa-Inwestycje Ogrodowa-Inwestycje w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Ipsilon Ipsilon w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
PZU Finanse PZU Finanse w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
PZU LAB PZU LAB w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Omicron Bis Omicron Bis w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Tulare Investments Tulare Investments w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
PZU Cash PZU Cash w roku podatkowym 2020 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 

Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Zgodnie z art. 27c § 2 ust. 5 ustawy o CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU zobowiązane są do przedstawienia informacji dotyczących dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU nie dokonywały rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w:

 • Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.2019.600 z dnia 29 marca 2019 r.),
 • Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P.2021.225 z dnia 1 marca 2021 r.).

PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU nie zawierały transakcji mających na celu unikanie opodatkowania.

Działania restrukturyzacyjne

Zgodnie z art. 27c § 2 ust. 3 lit. b ustawy o CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU zobowiązane są do przedstawienia informacji o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W przepisach dotyczących obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o zrealizowanej strategii podatkowej, nie wprowadzono legalnej definicji pojęcia „działania restrukturyzacyjne”. Biorąc pod uwagę, iż niniejsza informacja jest dokumentem dotyczącym aspektów podatkowych, definicji wskazanego pojęcia szukać należy w ustawach podatkowych. Zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.2021.1444 t.j.), za restrukturyzację dla celów wskazanego rozporządzenia rozumie się reorganizację:

 • obejmującą istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków, oraz
 • wiążącą się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę przywołaną definicję, PGK PZU i Spółki tworzące PGK PZU wskazują, że nie planowały ani nie podejmowały działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT w roku podatkowym 2020.

Zamknij