Informacja o realizowanej strategii podatkowej Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU za 2022 rok

Podstawa prawna i cel sporządzenia informacji

Sporządzenie i podawanie do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej (dalej: Informacja) za dany rok podatkowy stanowi realizację obowiązku, wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT). 

Niniejsza Informacja dotyczy realizacji strategii podatkowej przez Podatkową Grupę Kapitałową PZU (dalej: PGK PZU) oraz spółki wchodzące w jej skład w roku podatkowym 2022.

Dokument sporządzony został przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (dalej: PZU SA), jako spółkę dominującą w PGK PZU i zawiera informacje w odniesieniu do PGK PZU oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Celem Informacji jest przedstawienie najważniejszych danych o realizowanej przez PGK PZU strategii podatkowej. 

Niniejszy dokument zawiera w szczególności informacje w zakresie:

a. procesów i procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
b. realizacji przez PGK PZU obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
c. raportowania schematów podatkowych,
d. transakcji z podmiotami powiązanymi,
e. dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
f. złożonych wniosków do organów podatkowych,
g. rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
h. działań restrukturyzacyjnych.

Informacja o PGK PZU i strategii podatkowej PGK PZU

PGK PZU została zawiązana na podstawie Umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU zawartej w dniu 6 listopada 2020 roku na lata podatkowe 2021, 2022 i 2023, zarejestrowanej przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w dniu 11 grudnia 2020 roku.

W skład PGK PZU w latach 2021 – 2023 wchodzą: 

1) PZU SA jako spółka dominująca i reprezentująca PGK PZU, 
2) spółki zależne:

a. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (dalej: PZU Życie),
b. PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna (dalej: PZU Centrum Operacji),
c. PZU Pomoc Spółka Akcyjna (dalej: PZU Pomoc),
d. PZU Zdrowie Spółka Akcyjna (dalej: PZU Zdrowie),
e. PZU LAB Spółka Akcyjna (dalej: PZU LAB),
f. PZU Cash Spółka Akcyjna (dalej: PZU Cash),
g. PZU Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: PZU Finanse),
h. LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (dalej: LINK4),
i. Ogrodowa-Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Ogrodowa-Inwestycje),
j. Ipsilon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Ipsilon),
k. Omicron BIS Spółka Akcyjna (dalej: Omicron BIS),
l. Tulare Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Tulare Investments),
m. PZU Projekt 01 Spółka Akcyjna (dalej: PZU Projekt)

– dalej zwane łącznie: Spółkami.

Działalność Spółek należących do PGK PZU prowadzona jest zasadniczo w obszarze usług ubezpieczeniowych, jak również w zakresie m.in. usług finansowych, likwidacji szkód czy usług medycznych. Działalność Spółek regulowana jest szeregiem przepisów szczegółowych, w tym m.in. dotyczących działalności ubezpieczeniowej oraz przepisów dotyczących spółek giełdowych. Działalność Spółek, objętych przepisami dotyczącymi nadzoru nad rynkiem finansowym, podlega także nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

W 2022 roku PGK PZU oraz Spółki należące do PGK PZU dochowywały należytej staranności w celu wypełniania spoczywających na nich obowiązków, w szczególności, dbały o rzetelne, prawidłowe i terminowe rozliczanie zobowiązań podatkowych oraz podejmowały niezbędne działania w celu unikania sytuacji, które mogłyby prowadzić do naruszenia prawa podatkowego. Decyzje biznesowe PGK PZU oraz Spółek podejmowane były na podstawie oceny wpływu ryzyka podatkowego.

W 2021 r. uchwałami Zarządu PZU SA zostały przyjęte:

 • Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024 - #PZU Potencjał i wzrost - Dbamy o to, co w życiu jest najważniejsze (dalej: Strategia Grupy PZU),
 • Strategia podatkowa Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU na lata 2021 – 2023 (dalej: Strategia podatkowa PGK PZU).

Strategia podatkowa PGK PZU została opracowana przy uwzględnieniu standardów i zasad zarządzania kwestiami podatkowymi, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, wypracowanych na przestrzeni wielu lat funkcjonowania Spółek tworzących PGK PZU.

Strategia podatkowa PGK PZU jest spójna ze Strategią Grupy PZU, w tym z wyznawanymi wartościami etycznymi oraz wynikającymi z tych wartości celami biznesowymi. Przede wszystkim Strategia podatkowa PGK PZU odwołuje się do zasad uczciwości przyjętych w Strategii Grupy PZU, która wyrażana jest m.in. poprzez dotrzymywanie zobowiązań i stosowanie przejrzystych zasad prowadzenia działalności.

Strategia podatkowa PGK PZU jest zgodna także z innymi procedurami obowiązującymi w PGK PZU, w tym w szczególności z Dobrymi Praktykami Grupy PZU oraz Polityką Compliance, w ramach której PGK PZU zwraca szczególną uwagę na prowadzenie działalności z poszanowaniem przepisów prawa i norm etycznych, a także na wdrażaniu w PGK PZU transparentnych i jednoznacznych reguł postępowania, prowadzących do świadomego zarządzania podejmowanymi w PGK PZU działaniami.

Wśród naczelnych zasad, zgodnie z którymi PGK PZU realizuje swoje obowiązki podatkowe oraz zarządza ryzykiem podatkowym, należy wskazać terminowość, transparentność oraz otwartość na współpracę z organami podatkowymi. Główną zasadą, którą kieruje się PGK PZU, jest brak akceptacji na świadome podejmowanie ryzyka podatkowego, zarówno w kontekście działań podatkowych, jak i biznesowych. Działania te podejmowane są przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, tj.:

a. przejrzysty podział ról i odpowiedzialności poszczególnych jednostek w ramach struktury PGK PZU i Spółek tworzących PGK PZU, 
b. procedury wewnętrzne regulujące sposób postępowania i realizację obowiązków podatkowych, 
c. narzędzia informatyczne, które wspierają dokonywanie rozliczeń podatkowych, 
d. możliwości współpracy z ekspertami zewnętrznymi,
e. możliwości współpracy z organami podatkowymi. 

Jednym z najważniejszych obszarów realizowanej strategii podatkowej jest również planowanie transakcji i zdarzeń, ich analiza podatkowa oraz rozpoznawanie obszarów szczególnej wrażliwości, które mogą rodzić ryzyka na gruncie przepisów prawa podatkowego.

Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

Zgodnie z art. 27c § 2 ust. 1 lit. a ustawy CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, PGK PZU zobowiązana jest do przedstawienia informacji o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania ryzykiem podatkowym, Spółki tworzące PGK PZU w dniu 10 maja 2021 r. zawarły Porozumienie dotyczące zasad funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU oraz wdrożyły szereg wewnętrznych procedur i procesów usprawniających identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyk podatkowych, w zakresie:

 • obszarów księgowych, w których wdrożone procedury zapewniają rzetelność prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zmierzają do ujednolicenia procesu obiegu dokumentów, procesu fakturowania oraz określenia podmiotów odpowiedzialnych za rzetelność wystawianych faktur;
 • rozliczeń podatkowych, zapewniających prawidłowe obliczanie i rozliczanie poszczególnych podatków (takich jak m.in. podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych i podatek od nieruchomości) oraz bezpieczeństwo i terminowość dokonywanych płatności i rozliczeń finansowych, również w zakresie współpracy poszczególnych Spółek tworzących PGK PZU;
 • wypełniania innych obowiązków podatkowych, w tym w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych oraz w zakresie monitorowania transakcji i rozliczeń dokonywanych z podmiotami powiązanymi;
 • zasad współdziałania podmiotów należących do PGK PZU przy realizacji obowiązków podatkowych, zapewniających zgodność podejmowanych przez PGK PZU czynności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • innych obszarów istotnych z perspektywy prawa podatkowego.

Ponadto, w celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Spółki tworzące PGK PZU monitorowały zmiany otoczenia prawnego, wykładni prawa i linii interpretacyjnych wypracowanych w orzecznictwie i przez organy podatkowe, a w razie potrzeby, na bieżąco aktualizowały wdrożone wewnętrznie procesy i procedury w celu dostosowania podejmowanych działań i decyzji do obowiązujących przepisów prawa i potrzeb PGK PZU i Spółek tworzących PGK PZU.

Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 27c § 2 ust. 2 ustawy CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, PGK PZU zobowiązana jest do przedstawienia informacji dotyczących realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa), obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

PGK PZU i tworzące ją Spółki dokonywały szeregu rozliczeń podatkowych, wynikających z podejmowanych przez nie działań, na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 

W roku podatkowym 2022, PGK PZU zrealizowała obowiązek podatkowy, wynikający z art. 1a ustawy CIT – jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych. 

Spółki tworzące PGK PZU identyfikowały i realizowały, zgodnie z przepisami i w wymaganym terminie, na podstawie ustaw, obowiązujących procedur i za pomocą wykwalifikowanego personelu, m.in. następujące obowiązki:

 1. obowiązek podatkowy wynikający z art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług – jako podatnik podatku od towarów i usług;
 2. obowiązek podatkowy wynikający z art. 3-5 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – jako podatnik podatku od czynności cywilnoprawnych;
 3. obowiązek podatkowy wynikający z art. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych – jako podatnik podatku od niektórych instytucji finansowych (dot. PZU SA, PZU Życie, LINK4);
 4. obowiązek podatkowy wynikający z art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych – jako podatnik podatku od nieruchomości;
 5. obowiązek podatkowy wynikający z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych;
 6. obowiązek podatkowy wynikający z art. 21 ustawy CIT – jako płatnik podatku u źródła od należności wypłacanych nierezydentom;
 7. obowiązek podatkowy wynikający z art. 29 ustawy PIT – jako płatnik podatku u źródła od należności wypłacanych nierezydentom.

Raportowanie schematów podatkowych

Zgodnie z art. 27c § 2 ust. 2 ustawy CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU zobowiązane są do przedstawienia informacji o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

PGK PZU, zgodnie z art. 1a ust. 3a ustawy CIT, reprezentuje podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy CIT. Nie jest jednak podmiotem zobowiązanym na podstawie Rozdziału XI Ordynacji podatkowej do raportowania schematów podatkowych w imieniu PGK PZU. Obowiązek ten identyfikowany jest i wykonywany samodzielnie przez poszczególne Spółki należące do PGK PZU.

W tym celu, Spółki spełniające warunki, o których mowa w art. 86l Ordynacji podatkowej wdrożyły wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. W celu prawidłowego wypełniania obowiązku raportowania schematów podatkowych, w przedmiotowej procedurze wprowadzono także zasady upowszechniania wśród pracowników wiedzy o obowiązkach związanych z występowaniem schematów podatkowych. 

Zgodnie z art. 31y ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej terminy raportowania, o których mowa w dziale III rozdziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. 

Mając na uwadze, iż w 2022 r. stan zagrożenia epidemicznego nie został odwołany, brak złożenia w 2022 roku informacji o schematach podatkowych przez daną Spółkę wynikać może z braku identyfikacji schematu lub też ze skorzystania z wyżej opisanego zawieszenia terminu raportowania.

Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące rodzaju oraz ilości zaraportowanych informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez poszczególne Spółki tworzące PGK PZU.

SPÓŁKA

RRODZAJ INFORMACJI

ILOŚĆ INFORMACJI

LINK4 Informacja o schemacie podatkowym dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych 2
PZU SA W roku podatkowym 2022, PZU SA nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej żadnej Informacji o schemacie podatkowym.
PZU Życie W roku podatkowym 2022, PZU Życie nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym.
PZU Zdrowie W roku podatkowym 2022, PZU Zdrowie nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym.
PZU Centrum Operacji W roku podatkowym 2022, PZU Centrum Operacji nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym.
PZU Pomoc W roku podatkowym 2022, PZU Pomoc nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym.
PZU Cash W roku podatkowym 2022, PZU Cash nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym.
PZU Finanse W roku podatkowym 2022, PZU Finanse nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym.
Ogrodowa-Inwestycje W roku podatkowym 2022, Ogrodowa - Inwestycje nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym.
Ipsilon W roku podatkowym 2022 Ipsilon nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym.
PZU LAB W roku podatkowym 2022, PZU LAB nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym.
Omicron BIS W roku podatkowym 2022, Omicron BIS nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym.
Tulare Investments W roku podatkowym 2022, Tulare Investments nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym.
Tulare Investments W roku podatkowym 2022, PZU Projekt 01 nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Informacji o schemacie podatkowym.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy CIT, w niniejszej informacji uwzględnia się dane dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

PGK PZU nie była stroną jakichkolwiek transakcji z podmiotami powiązanymi. Stronami transakcji były Spółki należące do PGK PZU.

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów zawartych w rozdziale 1a ustawy CIT, Spółki należące do PGK PZU analizowały relacje i transakcje przeprowadzane z podmiotami powiązanymi pod kątem ich zgodności z regulacjami prawa podatkowego. W przypadku zawierania transakcji z podmiotami, które nie mają siedziby na terytorium Polski, Spółki należące do PGK PZU weryfikowały zgodność tych transakcji pod kątem ich szczególnego zakresu dokumentowania.

Poniżej przedstawiamy wykaz przeprowadzonych transakcji wraz ze wskazaniem przedmiotu transakcji oraz nazwą podmiotu powiązanego, z którym transakcja została przeprowadzona.

SPÓŁKA

ILOŚĆ TRANSAKCJI

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

PODMIOT POWIĄZANY

PZU SA 2 usługi finansowe Bank Polska Kasa Opieki SA
PZU Życie 2 usługi finansowe Bank Polska Kasa Opieki SA
PZU Centrum Operacji 6
 • usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
 • usługi informatyczne, 
 • Contact Center, 
 • usługi wydruków masowych, 
 • usługi kadrowo – płacowe,
 • usługi wydruków masowych 
 • usługi administracyjno – biurowe oraz refaktury kosztów
 • PZU SA,
 • PZU Życie,
 • PZU Zdrowie,
 • PZU Pomoc,
 • TUW PZUW,
 • PEKAO Financial Service Sp. z o.o.
PZU Pomoc 4
 • usługi w zakresie obsługi szkód,
 • usługi administracyjno – biurowe
 • PZU SA,
 • PZU Życie,
 • LINK4,
 • PZU Centrum Operacji,
Ogrodowa-Inwestycje 1
 • usługi w zakresie nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego,
 • TFI PZU SA,
Ipsilon 2
 • usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • usługi najmu biuro wirtualnego
 • PZU Finanse,
PZU Zdrowie 1 zakup usług medycznych PZU Życie
PZU Finanse 14
 • usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
 • usługi najmu powierzchni biurowej,
 • usługi informatyczne,
 • usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych dla funduszy.
 • PZU SA,
 • PZU Zdrowie,
 • PZU Centrum Operacji,
 • PZU Pomoc,
 • PZU Cash,
 • Ogrodowa – Inwestycje,
 • TFI PZU SA,
 • PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
 • INPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 
 • PŚZiPZ Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o.,
PZU LAB 1
 • usługi administracyjne,
 • PZU SA,
Omicron Bis 2
 • usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • usługi prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy
 • PZU Finanse, 
 • Bank PEKAO.
LINK4 2
 • usługi reasekuracji,
 • pożyczka
PZU SA
Tulare Investments 2
 • usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • usługi najmu biura wirtualnego
 • PZU Finanse
PZU Cash 2
 • usługi agencyjne,
 • usługi BL
 • Alior Bank SA ,
 • AL Finanse Sp. z o.o.,
PZU Projekt 01 1
 • usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • PZU Finanse.

 

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Zgodnie z art. 27c § 2 ust. 1 lit. b ustawy CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU zobowiązane są do przedstawienia informacji o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Dla celów niniejszej informacji, za dobrowolną formę współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej należy uznać umowę o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej zawartą między podatnikiem a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 20s-20za Ordynacji Podatkowej.  

PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU nie zawarły z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s – 20za Ordynacji podatkowej.

Wnioski złożone do organów podatkowych

Zgodnie z art. 27c § 2 ust. 4 ustawy CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU zobowiązane są do przedstawienia informacji o wnioskach złożonych do organów podatkowych.

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące wniosków złożonych do organów podatkowych przez PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU.

SPÓŁKA

RODZAJ WNIOSKU

ILOŚĆ WNIOSKÓW

PODATEK, KTÓREGO DOTYCZYŁ WNIOSEK

PGK PZU wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej 1 podatek dochodowy od osób prawnych
PZU SA o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

1

1

podatek dochodowy od osób fizycznych
 

podatek od towarów i usług

PZU Życie o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

1

1

podatek dochodowy od osób fizycznych
 

podatek od towarów i usług

LINK 4 o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej 1 podatek dochodowy od osób prawnych
PZU Cash o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

1

podatek od towarów i usług

PZU Zdrowie PZU Zdrowie w roku podatkowym 2022 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
PZU Centrum Operacji PZU Centrum Operacji w roku podatkowym 2022 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
PZU Pomoc PZU Pomoc w roku podatkowym 2022 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Ogrodowa-Inwestycje Ogrodowa - Inwestycje w roku podatkowym 2022 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Ipsilon Ipsilon w roku podatkowym 2022 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
PZU Finanse PZU Finanse w roku podatkowym 2022 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
PZU LAB PZU LAB w roku podatkowym 2022 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Omicron Bis Omicron BIS w roku podatkowym 2022 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Tulare Investments Tulare Investments w roku podatkowym 2022 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
PZU Projekt 01 PZU Projekt 01 w roku podatkowym 2022 nie wystąpiła do organów podatkowych z jakimkolwiek wnioskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 

Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Zgodnie z art. 27c § 2 ust. 5 ustawy CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU zobowiązane są do przedstawienia informacji dotyczących dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU nie dokonywały rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w: 

Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej.

PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU nie zawierały też transakcji mających na celu unikanie opodatkowania, w tym w szczególności za takie nie można uznać nabycia obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa Republiki Panamy oraz Skarb Państwa Republiki Trynidadu i Tobago.

Działania restrukturyzacyjne

Zgodnie z art. 27c § 2 ust. 3 lit. b ustawy CIT, w ramach wykonywania obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, PGK PZU oraz Spółki tworzące PGK PZU zobowiązane są do przedstawienia informacji o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.

W przepisach dotyczących obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o zrealizowanej strategii podatkowej, nie wprowadzono legalnej definicji pojęcia „działania restrukturyzacyjne”. Biorąc pod uwagę, iż niniejsza informacja jest dokumentem dotyczącym aspektów podatkowych, definicji wskazanego pojęcia szukać należy w ustawach podatkowych. 

Zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, za restrukturyzację dla celów wskazanego rozporządzenia rozumie się reorganizację:

a) obejmującą istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków, oraz
b) wiążącą się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia.

Mając na uwadze powyższe, w ramach restrukturyzacji Grupy kapitałowej PZU, Spółki PGK PZU dokonały w 2022 r. następujących transakcji:

 1. nabycie przez PZU SA 100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia Spółka Akcyjna („TFI Energia”) od Polskiej Grupy Energetycznej Spółki Akcyjne;
 2. nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym Centrum Medycznego Nowa5 sp. z o.o. przez PZU Zdrowie;
 3. sprzedaż przez PZU Pomoc SA wszystkich posiadanych przez PZU Pomoc akcji GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA.

Spółki PGK PZU nie planowały ani nie podejmowały innych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT w roku podatkowym 2022.

Zamknij