Dobre Praktyki Grupy PZU określają podstawowe normy etyczne i standardy postępowania stosowane przez podmioty Grupy PZU. Stanowią one zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy podmiotów Grupy PZU.

Obowiązek postępowania zgodnie z przyjętymi standardami dotyczy wszystkich pracowników Grupy PZU bez względu na zajmowane stanowisko. Oznacza to działanie w najlepszym interesie tych, którzy polegają na naszym profesjonalizmie: naszych klientów, współpracowników, udziałowców i ogółu społeczeństwa. Grupa PZU dąży do stworzenia kultury korporacyjnej, której ważnym elementem jest uczciwość, szczerość i szacunek. 
W Grupie PZU:

 • kontakt z klientem opiera się na zaufaniu,
 • uczciwie i rzetelnie informujemy klientów o ofertach Grupy PZU,
 • chronimy dane osobowe wszystkich osób, w szczególności dane klientów, pracowników, kontrahentów i użytkowników naszych stron internetowych,
 • dbamy o bezpieczeństwo i chronimy urządzenia elektroniczne, które udostępnia nam Grupa PZU,
 • chronimy wszystkie zasoby, również informacje, które są własnością intelektualną Grupy PZU,
 • decyzje o współpracy z dostawcami opieramy wyłącznie na obiektywnych kryteriach ceny, jakości, parametrów technicznych i przydatności,
 • przestrzegamy prawa przy zawieraniu umów, w szczególności zasad uczciwej konkurencji i ochrony konsumentów,
 • działamy tak, aby naszej marce nie stawiano zarzutów o naruszenie prawa ochrony znaków towarowych,
 • obowiązkiem  każdego z nas jest odpowiedzialne postępowanie i unikanie sytuacji, w wyniku których powstałby konflikt interesów rozumiany jako sprzeczność interesu własnego z interesem Grupy PZU,
 • nie tolerujemy korupcji. W ramach realizacji zadań biznesowych oraz współpracy 
  z partnerami biznesowymi działamy etycznie i zgodnie z prawem. Nie przekazujemy, ani nie przyjmujemy niedozwolonych prezentów lub korzyści
  w relacjach z kontrahentami, ich pracownikami i pełnomocnikami lub innymi osobami trzecimi,
 • działania prewencyjne i sponsoringowe mogą odbywać się wyłącznie w zgodzie 
  z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych Grupy PZU,
 • pracownicy nie mogą używać nazwy Grupy PZU w żadnych przedsięwzięciach ani inicjatywach o charakterze politycznym. Zabronione jest wspieranie kandydatów
  i partii politycznych ze środków, które są własnością Grupy PZU.

Pełną treść Dobrych Praktyk Grupy PZU znajdziesz  tutaj.

Zamknij