Zasady zarządzania konfliktem interesów

PZU Centrum Operacji dąży do ochrony interesów klientów. W codziennych wyborach i decyzjach biznesowych kierujemy się zasadami zarządzania konfliktem interesów, stale je monitorujemy i aktualizujemy. Mamy świadomość występowania w działalności biznesowej różnych form potencjalnego konfliktu interesów. Zwykle są to sytuacje, w których dochodzi – lub może dojść – do sprzeczności między:

 • interesem spółki PZU CO lub osoby z nią powiązanej a interesem klienta,
 • interesami dwóch lub więcej klientów PZU CO,
 • interesem osoby powiązanej z PZU a PZU CO.

Nasze działania opieramy na wzajemnym zaufaniu i przejrzystej komunikacji. Dokładnie analizujemy każdy przypadek konfliktu interesów, zgodnie z przyjętą kulturą compliance PZU, w myśl naszej wartości „jesteśmy fair”.

Zasady postępowania z prezentami

PZU Centrum Operacji przyjąła szczegółowe regulacje, które dotyczą postępowania z prezentami. Aby zapewnić stosowanie dobrych praktyk i standardów rynkowych w tym zakresie, w Grupie PZU obowiązują jasne zasady przyjmowania i wręczania prezentów przez pracowników firmy. Przyjęcie lub wręczenie prezentu jest dozwolone wyłącznie w celu budowania relacji biznesowych lub w związku z okazaniem uprzejmości w relacjach z klientem lub partnerem biznesowym, jeżeli:

 • wymagają tego najlepsze praktyki biznesowe,
 • prezent jest przekazany zgodnie z obowiązującymi zasadami, w sposób otwarty i nie budzący podejrzeń,
 • są zachowane zasady etyki i transparentności działań.

Program antykorupcyjny

Wprowadzony w PZU Centrum Operacji Program antykorupcyjny służy zachowaniu transparentności w relacjach pomiędzy Spółką a partnerami biznesowymi oraz ograniczeniu ryzyka korupcji. Program, wraz z Dobrymi Praktykami Grupy PZU, określa podstawowe standardy etyczne przyjęte w Grupie PZU. Przyczynić się one mają do budowy wzajemnego zaufania i szacunku pomiędzy PZU CO i jej partnerami biznesowymi.

Czym jest dla nas korupcja?

Korupcją jest bezpośrednie lub pośrednie żądanie, przyjęcie, udzielenie lub obietnica nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej, w zamian za działanie lub zaniechanie określonego działania, w związku z pełnieniem funkcji w PZU CO.

Nasze zobowiązania

PZU Centrum Operacji SA deklaruje, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa i w sposób uczciwy. Przeciwdziałamy wszelkim formom korupcji, na którą mogą być narażone działania, które realizujemy.

W ramach realizacji zadań biznesowych oraz współpracy z partnerami biznesowymi stosujemy system identyfikacji, ograniczania i monitoringu ryzyka korupcji.

 • Wdrażamy rozwiązania, które zarządzają ryzykiem korupcji i przeciwdziałają jej potencjalnym negatywnym wpływom.
 • Stosujemy przejrzysty proces wyboru partnerów biznesowych – kierujemy się w szczególności oceną jakości ich usług, ceny, parametrów technicznych i przydatności.
 • Zobowiązujemy naszych pracowników do działania w sposób uczciwy a także unikania czynników zwiększających ryzyko korupcji.
 • Wdrażamy edukację antykorupcyjną do programu szkoleń obowiązkowych dla pracowników PZU CO.
 • Odpowiedzialnie zarządzamy przypadkami konfliktu interesów, które mogą podważać naszą wiarygodność.
 • Określamy zasady przyjmowania i wręczania prezentów lub korzyści.
 • Unikamy transakcji, które ze względu na swój charakter lub sposób prowadzenia negocjacji handlowych mogłyby budzić wątpliwości lub sprawiać wrażenie niewłaściwych lub nielegalnych.
 • Pracownicy PZU CO nie mogą żądać ani oczekiwać łapówek ani innych form nieuzasadnionego wzbogacenia się od partnerów biznesowych.

PZU Centrum Operacji umożliwia zgłaszanie zachowań mających znamiona korupcji na funkcjonujący w PZU CO adres: nieprawidlowoscico@pzu.pl. Więcej informacji na temat Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości znajdziesz tutaj.

Czego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych?

Jakakolwiek postać lub próba korupcji, w tym szantaż czy przekupstwo oraz jakiekolwiek inne nielegalne praktyki, są niedopuszczalne w relacjach biznesowych z PZU CO.

Od partnerów biznesowych PZU CO oczekujemy przestrzegania zasad, które sami stosujemy.

W szczególności partner biznesowy PZU Centrum Operacji: 

 • Powinien dbać o zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa i normami etycznymi.
 • Jest zobowiązany do działania z poszanowaniem wartości wymienionych w Dobrych Praktykach Grupy PZU oraz Kodeksie Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU.
 • Podlega ocenie PZU CO w zakresie ryzyka korupcji.
 • Będzie identyfikował i zgłaszał do PZU CO przypadki ryzyka konfliktu interesów w relacji ze Spółką w celu wypracowania sposobu zarządzenia nim.
 • Nie może pośrednio ani bezpośrednio proponować, obiecywać, dawać i żądać korzyści majątkowych lub osobistych pracownikom PZU CO w celu uzyskania oczekiwanej decyzji, wywołania czy też zaniechania określonego działania.
 • Nie powinien przekazywać korzyści majątkowych lub osobistych pracownikom PZU CO, ich krewnym lub osobom bliskim z naruszeniem obowiązujących  w PZU CO zasad.
 • Jest zobowiązany, co do zasady, do akceptacji klauzul antykorupcyjnych w umowach zawieranych z PZU CO.

Przykładowe klauzule antykorupcyjne PZU

 • [Partner biznesowy] oświadcza, że zapoznał się z podstawowymi zasadami wynikającymi ze standardów   antykorupcyjnych określonych przez Spółkę i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Naruszenie przez [Partnera Biznesowego] standardów antykorupcyjnych określonych przez Spółkę może być uznane za naruszenie postanowień umownych i stanowić podstawę rozwiązania umowy.
 • [Partner biznesowy] wyraża zgodę by wszystkie płatności na Jego rzecz dokonywane były po otrzymaniu przez  [Spółkę] faktury, lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności.

System Zgłaszania Nieprawidłowości

PZU wdrożył tzw. Whistleblowing System, który umożliwia pracownikom i podmiotom współpracującym z PZU zgłaszanie nieprawidłowości natury etycznej, w szczególności tych, które stanowią złamanie przyjętych w PZU standardów postępowania wobec klientów lub zagrożenie dla interesu prawnego, finansowego lub reputacyjnego PZU.

System Zgłaszania Nieprawidłowości wspiera stosowanie w PZU standardów określonych w Dobrych praktykach PZU.

Zamknij