Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania ochroną zdrowia rozwijał podczas studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

Posiada łącznie ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w spółkach kapitałowych, administracji rządowej oraz samorządowej, w tym ponad 17 lat bezpośrednio w podmiotach sektora ochrony zdrowia.

Pracę zawodową rozpoczął w biurze pełnomocnika do spraw wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w 1998 r. Następnie z początkiem 1999 r. został jednym z pierwszych pracowników Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Szczecinie, gdzie odpowiadał za organizację i funkcjonowanie nowo powołanej instytucji. Po zmianach systemowych w 2003 r. w ramach Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia kontynuował z pracę w podmiocie finansującym świadczenia opieki zdrowotnej.

Będąc Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego był odpowiedzialny za nadzór, kontrolę i ocenę działalności samorządowych podmiotów medycznych, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, wyniki finansowe oraz prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi. Odpowiadał za współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie spraw związanych z kontraktowaniem i realizacją świadczeń w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu zachodniopomorskiego.

W latach 2007-2014 pełnił funkcję Wojewody Zachodniopomorskiego, gdzie realizował zadania z zakresu administracji rządowej, w szczególności dotyczące spraw społecznych, gospodarczych oraz zarządzania kryzysowego. Do jego obowiązków należała współpraca i nadzór nad rządową administracją zespoloną, nadzór nad prawną działalnością jednostek samorządu terytorialnego, reprezentacja Skarbu Państwa, odpowiedzialność za porządek publiczny i bezpieczeństwo w regionie. Jako odpowiedzialny za organizację systemu ratownictwa medycznego, doprowadził do zintegrowania dyspozytorni medycznych i do uruchomienia wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego 112, jednocześnie wdrażając procedury ratujące poszkodowanych w wypadkach.

W ostatnich latach zarządzał procesami inwestycyjnymi w ramach Grupy Nowy Szpital Holding SA zrzeszającej kilkanaście spółek medycznych, w tym dziewięć szpitali. Odpowiadał za modernizacje obiektów szpitalnych, nadzór nad infrastrukturą oraz zarządzanie majątkiem. Równolegle w ramach podmiotów stowarzyszonych koordynował i nadzorował jednostki systemu ratownictwa medycznego w grupie kapitałowej. Prowadzone zadania inwestycyjne obejmowały budowę SOR, stacji zgazowania tlenu, termomodernizacje budynków oraz modernizacje oddziałów szpitalnych. Realizował utworzenie pracowni diagnostycznych (TK, MRI), modernizacje bloków operacyjnych, przebudowę sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej szpitali. Opracował system nadzoru właścicielskiego monitorowania eksploatacji sprzętu medycznego i urządzeń technicznych z wykorzystaniem systemów IT. Sprawował nadzór właścicielski w kilku radach nadzorczych w spółkach szpitalnych.

Zamknij