22 lutego 2024

Informacja o zmianach w statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna uprzejmie informuje o zmianach w Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU.

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej w imieniu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU, działając na podstawie z art. 23 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz § 34 ust. 3 Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU, uprzejmie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej uchwałą nr 2 z 20 września 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU oraz ustalenia tekstu jednolitego tego Statutu, zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A nr 24093/2023, zmienioną następnie uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej z 18 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 20.09.2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU oraz ustalenia tekstu jednolitego tego Statutu, zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A nr 1458/2024, dokonało następujących zmian w Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU, które polegają na tym, że:

1. W § 1:

A) w ust. 1 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: „Fundusz może używać skróconej nazwy „DFE PZU”.”;

B) w ust. 2 dotychczasowa treść: 
„2. Fundusz został utworzony jako dobrowolny fundusz emerytalny w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 989, ze zmianami), zwanej dalej Ustawą.” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2. Fundusz został utworzony jako dobrowolny fundusz emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej „Ustawą”.”;

C) w ust. 3 dotychczasowa treść: 
„3. Fundusz zorganizowany jest i działa na zasadach określonych w przepisach Ustawy oraz w niniejszym Statucie uchwalonym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna, zwanego dalej „Towarzystwem.” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„3. Fundusz zorganizowany jest i działa na zasadach określonych w przepisach Ustawy, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, zwanej dalej „Ustawą o IKE i IKZE” oraz w niniejszym Statucie uchwalonym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej, zwanego dalej „Towarzystwem”.

2. § 2 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść: 
”§ 2 Definicje i skróty
Dla celów niniejszego Statutu poniższe terminy mają następujące znaczenie: 
1) dane osobowe – pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
2) Depozytariusz – ING Bank Śląski S.A., przechowujący aktywa Funduszu, na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem w imieniu Funduszu;
2)¹ Dystrybutor - wskazany w „Regulaminie korzystania z usług świadczonych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna” podmiot uprawniony do występowania w imieniu Funduszu w zakresie przyjmowania dyspozycji zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w imieniu osoby przystępującej do Funduszu i wykonującym w tym zakresie usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1219 ze zm);
3) dzień wyceny – każdy dzień roboczy, z wyjątkiem sobót;
4) formularz - formularz umowy zawieranej pomiędzy osobą przystępującą do Funduszu a Funduszem;
5) Fundusz – Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU; 
6) IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego - wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, wyodrębniony rachunek IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym, prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów;
7) Indeks Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) – indeks dochodowy polskich skarbowych obligacji zerokuponowych i o stałej stopie procentowej denominowanych w złotych publikowany przez BondSpot S.A.;
8) instytucja finansowa – fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność maklerską, zakład ubezpieczeń, bank, dobrowolny fundusz emerytalny, prowadzące IKZE;
9) jednostka rozrachunkowa – zapis na rachunku potwierdzający prawo Oszczędzającego do udziału w majątku Funduszu; 
10) jednostka obsługująca – agent transferowy Funduszu;
11) organ nadzoru - Komisja Nadzoru Finansowego;
12) osoby uprawnione - osoby wskazane przez Oszczędzającego w umowie o IKZE, które otrzymają środki z IKZE w przypadku jego śmierci oraz spadkobiercy Oszczędzającego;
13) Oszczędzający - osoba fizyczna, która gromadzi środki na IKZE;
14) rachunek – elektroniczna ewidencja danych Oszczędzającego obejmująca w szczególności środki wpłacane do Funduszu na rzecz Oszczędzającego; 
15) rynek regulowany w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska – oznacza działający w sposób stały w państwach, będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu, a w przypadku rynku działającego w państwach będących członkami Unii Europejskiej – uznany przez to państwo za spełniający te warunki i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany.
16) Spółka – Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna;
17) Statut - Statut Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU;
18) środki - środki pieniężne i jednostki rozrachunkowe Funduszu zapisane na IKZE;
19) umowa - umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego zawarta pomiędzy osobą przystępującą do Funduszu a Funduszem;
20) ustawa o IKE i IKZE - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116 poz. 1205 ze zm.);
21) WIG30 – publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie indeks cenowy dużych spółek lub każdy indeks o tożsamym charakterze zastępujący ten indeks;
22) wpłata - wpłata środków pieniężnych dokonywana przez Oszczędzającego na IKZE Oszczędzającego;
23) wypłata - wypłata jednorazowa albo wypłata w ratach środków zgromadzonych na IKZE dokonywana na rzecz:

a) Oszczędzającego, 
b) osób uprawnionych, w przypadku śmierci Oszczędzającego;

24) wypłata transferowa – wypłata polegająca na:

a) przeniesieniu środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKZE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE,
b) przeniesieniu środków zgromadzonych na IKZE z IKZE zmarłego na IKZE osoby uprawnionej;

25) zwrot - wycofanie całości środków zgromadzonych na IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2 
Definicje i skróty
Dla celów niniejszego Statutu poniższe terminy mają następujące znaczenie: 

1) aktywa netto Funduszu – wartość składek wpłaconych do Funduszu, nabyte za nie lub w związku z nimi prawa i pożytki z tych praw, stanowiące aktywa Funduszu, pomniejszone o zobowiązania Funduszu; 
2) Agent Transferowy – jednostka obsługująca, której Fundusz powierzył prowadzenie rejestru członków Funduszu;
3) dane osobowe – pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
4) Depozytariusz – ING Bank Śląski S.A., przechowujący aktywa Funduszu, na podstawie umowy zawartej z Funduszem reprezentowanym przez Towarzystwo;
5) Dystrybutor - podmiot uprawniony do występowania w imieniu Funduszu w zakresie przyjmowania dyspozycji zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego lub umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego oraz w imieniu osoby przystępującej do Funduszu, wykonujący w tym zakresie usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
6) dzień wyceny – każdy dzień roboczy, z wyjątkiem sobót;
7) formularz - formularz umowy o prowadzenie IKZE lub umowy o prowadzenie IKE zawieranej pomiędzy osobą przystępującą do Funduszu albo Oszczędzającym a Funduszem;
8) IKE – indywidualne konto emerytalne w postaci wyodrębnionego rachunku IKE w Funduszu, prowadzone na zasadach określonych Ustawą o IKE i IKZE, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków;
9) IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w postaci wyodrębnionego rachunku IKZE w Funduszu, prowadzone na zasadach określonych Ustawą o IKE i IKZE, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków;
10) Indeks Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) – indeks dochodowy polskich skarbowych obligacji zerokuponowych i o stałej stopie procentowej denominowanych w złotych, publikowany przez BondSpot S.A.;
11) instytucja finansowa – fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność maklerską, zakład ubezpieczeń, bank, dobrowolny fundusz emerytalny, prowadzące IKZE lub IKE;
12) jednostka rozrachunkowa – zapis na rachunku potwierdzający prawo Oszczędzającego do udziału w majątku Funduszu;
13) konto online – indywidualne konto Oszczędzającego, dostępne po zalogowaniu poprzez stronę pzu.pl;
14) organ nadzoru - Komisja Nadzoru Finansowego;
15) osoby uprawnione - osoby wskazane przez Oszczędzającego w umowie o prowadzenie IKZE lub umowie o prowadzenie IKE lub spadkobiercy Oszczędzającego, którzy otrzymają środki odpowiednio z IKZE lub IKE w przypadku jego śmierci;
16) Oszczędzający - osoba fizyczna, która gromadzi środki na IKZE lub IKE;
17) prospekt informacyjny – zbiór informacji, danych i dokumentów przygotowany przez Towarzystwo w ramach wykonania obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, uwzględniający wymogi kompletności i rzetelności informacji dotyczących funkcjonowania Funduszu, o którym mowa w art. 189 Ustawy; 
18) rachunek – elektroniczna ewidencja danych Oszczędzającego obejmująca w szczególności środki wpłacane na IKZE lub IKE w Funduszu na rzecz Oszczędzającego;
19) rynek regulowany w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska – oznacza działający w sposób stały w państwach, będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu, a w przypadku rynku działającego w państwach będących członkami Unii Europejskiej – uznany przez to państwo za spełniający te warunki i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany;
20) Statut - Statut Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU;
21) środki - środki pieniężne i jednostki rozrachunkowe Funduszu zapisane na IKZE lub IKE;
22) umowa – umowa o prowadzenie IKZE lub umowa o prowadzenie IKE; 
23) WIG30 - publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie indeks cenowy dużych spółek lub każdy indeks o tożsamym charakterze zastępujący ten indeks, wskazany w prospekcie informacyjnym Funduszu;
24) wpłata - wpłata środków pieniężnych dokonywana przez Oszczędzającego na IKZE lub IKE Oszczędzającego;
25) wypłata - wypłata jednorazowa albo wypłata w ratach środków zgromadzonych na IKZE lub IKE, na zasadach określonych w Ustawie o IKE i IKZE, dokonywana na rzecz:

a) Oszczędzającego, albo
b) osób uprawnionych, w przypadku śmierci Oszczędzającego;

26) wypłata transferowa - wypłata transferowa, o której mowa w Ustawie o IKE i IKZE;
27) zwrot - wycofanie całości środków zgromadzonych na IKZE lub IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;
28) zwrot częściowy - wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej.

O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, terminy w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im przez Ustawę o IKE i IKZE lub Ustawę".

3. W § 4 wyrazy „indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego” zastępuje się sformułowaniem: „IKZE lub IKE”.

4. W § 5 ust. 2 dotychczasowa treść: 
„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.000.000,00 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony) i dzieli się na 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto) każda.” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 32.000.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony) złotych i dzieli się na 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda.”.

5. W § 6 ust. 3 dotychczasowa treść: 
„3. Do składania i podpisywania w imieniu Funduszu oświadczeń uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa działający łącznie lub członek Zarządu Towarzystwa działający łącznie z prokurentem.” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„3. Uprawnionymi do składania i podpisywania w imieniu Funduszu oświadczeń jest dwóch członków Zarządu Towarzystwa działających łącznie lub jeden członek Zarządu Towarzystwa działający łącznie z prokurentem.”.

6. W § 7 ust. 1 po słowie „Funduszu” stawia się przecinek.

7. § 8 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:
„§ 8 
Uzyskanie członkostwa w Funduszu
  1. Przed zawarciem umowy z Funduszem o prowadzenie IKZE, osoba przystępująca do Funduszu składa oświadczenie, że nie gromadzi środków na IKZE w innej instytucji finansowej albo gromadzi środki na IKZE w innej instytucji finansowej, podając równocześnie nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona wypłaty transferowej. Przed złożeniem oświadczenia osoba przystępująca do Funduszu potwierdza, że została pouczona o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy. 
  2. Umowa z Funduszem może zostać zawarta wyłącznie w formie pisemnej.
  3. Uzyskanie członkostwa w Funduszu następuje z chwilą zawarcia umowy o prowadzenie IKZE z Funduszem, jeżeli w dniu zawarcia pierwszej umowy, osoba fizyczna przystępująca do Funduszu ma ukończone 16 lat. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.
  4. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie rozpocząć gromadzenia oszczędności na IKZE.
  5. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKZE, jeżeli została dokonana wypłata pierwszej raty.
  6. Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden Oszczędzający.
  7. Umowa, co do której nie został spełniony którykolwiek z warunków wymienionych w ust. 3, bądź zachodzą okoliczności wskazane w ust. 4, nie wywołuje skutków prawnych.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8
Uzyskanie członkostwa w Funduszu
1. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKZE, osoba przystępująca do Funduszu składa oświadczenie, że nie gromadzi środków na IKZE w innej instytucji finansowej albo gromadzi środki na IKZE w innej instytucji finansowej, podając równocześnie nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona wypłaty transferowej.
2. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE osoba przystępująca do Funduszu składa oświadczenie, że:
 
1) nie gromadzi środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową oraz że w danym roku kalendarzowym nie dokonała wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do pracowniczego programu emerytalnego; ponadto jeśli osoba składająca oświadczenie osiągnęła wiek 55 lat, w oświadczeniu potwierdza, że nie dokonała w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na IKE, albo
2) posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową, podając równocześnie nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona wypłaty transferowej do Funduszu.
 
3. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, osoba przystępująca do Funduszu potwierdza, że została pouczona o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, a w przypadku IKE także o skutkach gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKE oraz podpisania umowy w roku kalendarzowym, w którym dokonano wypłaty transferowej z uprzedniego IKE do pracowniczego programu emerytalnego. Oświadczenie osoby przystępującej jest składane zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo. 
4. Umowa z Funduszem może zostać zawarta w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.
5. Uzyskanie członkostwa w Funduszu następuje z chwilą zawarcia z Funduszem odpowiednio umowy o prowadzenie IKZE lub umowy o prowadzenie IKE, jeżeli w dniu zawarcia pierwszej umowy osoba fizyczna przystępująca do Funduszu ma ukończone 16 lat. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKZE lub IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.
6. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty z IKZE, nie może ponownie rozpocząć gromadzenia oszczędności na IKZE. 
7. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty z IKE, nie może ponownie założyć IKE.
8. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKZE lub IKE, jeżeli została dokonana wypłata pierwszej raty.
9. Oszczędzający, który dokonał w danym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, nie może w danym roku zawrzeć umowy o prowadzenie IKE.
10. Na IKZE lub IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden Oszczędzający.
11. Umowa, co do której nie został spełniony którykolwiek z warunków wymienionych w ust. 5, bądź zachodzą okoliczności wskazane w ust. 6 – 7 i ust. 9, nie wywołuje skutków prawnych.”.
 
8. § 9 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:
 
㤠9
Umowa
1. Umowa zawierana jest na podstawie formularza udostępnionego przez Fundusz. Integralną częścią umowy są Ogólne Warunki Umowy o Prowadzenie IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU.
2. Umowa określa w szczególności, następujące dane:
2.1. oznaczenie IKZE umożliwiające jego identyfikację,
2.2. sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących środków gromadzonych na IKZE;
2.3. sposób postępowania Funduszu w przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez Oszczędzającego na IKZE w danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat ustaloną zgodnie z art. 13a Ustawy o IKE i IKZE,
2.4. zakres, częstotliwość i formę informowania Oszczędzającego o środkach zgromadzonych na IKZE, 
2.5. koszty i opłaty obciążające Oszczędzającego w związku z prowadzeniem IKZE, w zakresie nie uregulowanym niniejszym statutem,
2.6. okres wypowiedzenia umowy,
2.7. termin realizacji wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu,
2.8. warunki wypłaty w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania wypłaty w ratach,
2.9. dane osobowe Oszczędzającego, 
2.10. data zawarcia umowy. 
3. Wraz z formularzem, osoba przystępująca do Funduszu zobowiązana jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 1.
4. W przypadku złożenia przez Oszczędzającego oświadczenia o gromadzeniu środków na IKZE w innej instytucji finansowej, Fundusz wysyła do Oszczędzającego potwierdzenie zawarcia umowy. Potwierdzenie jest wysyłane listem zwykłym, a w przypadku umowy zawartej za pośrednictwem Dystrybutora listem zwykłym albo pocztą elektroniczną.
5. W umowie o prowadzenie IKZE Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE w przypadku jego śmierci.
6. Dyspozycja, o której mowa w ust. 5, może być w każdym czasie zmieniona.
7. Jeżeli Oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa 1, uważa się, że udziały tych osób są równe.
8. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią Oszczędzającego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w częściach równych pozostałym osobom wskazanym, chyba że Oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
9. W przypadku braku osób wskazanych przez Oszczędzającego środki zgromadzone na IKZE wchodzą do spadku.
10. Umowa pomiędzy Oszczędzającym a Funduszem zostaje zawarta z chwilą: 
 
1) złożenia podpisu przez przedstawiciela Funduszu, na formularzu uprzednio podpisanym przez osobę przystępującą do Funduszu, 
2) złożenia podpisów przez Dystrybutora, działającego zarówno w imieniu Funduszu jak i osoby przystępującej do Funduszu.
 
11. Fundusz udostępnia osobie przystępującej do Funduszu, przed zawarciem umowy, ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny Funduszu. 
12. Wypełniając formularz Umowy w trybie określonym w ust. 10 pkt 2 osoba przystępująca udziela Dystrybutorowi pełnomocnictwa do zawarcia Umowy, upoważniając Dystrybutora do złożenia, w imieniu Oszczędzającego, podpisu pod Umową. 
13. Pełnomocnictwo określone w ust. 12 udzielane jest z prawem substytucji dla pracowników Dystrybutora. 
14. Pełnomocnictwo określone w ust. 12 wygasa równocześnie z rozwiązaniem Umowy. 
15. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami ust. 12-15 do pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 12, zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.”
 
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 
㤠9
Umowa
1. Umowa zawierana jest na formularzu udostępnionym przez Fundusz. Integralną częścią umowy są:
 
1) w zakresie dotyczącym umowy o prowadzenie IKZE - ogólne warunki umowy o prowadzenie IKZE w Funduszu;
2) w zakresie dotyczącym umowy o prowadzenie IKE - ogólne warunki umowy o prowadzenie IKE w Funduszu.
 
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
 
1) oznaczenie odpowiednio IKZE lub IKE umożliwiające jego identyfikację;
2) sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących środków gromadzonych na IKZE lub IKE;
3) sposób postępowania Funduszu w przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez Oszczędzającego odpowiednio na IKZE albo IKE w danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat ustaloną:
a) dla IKZE - zgodnie z art. 13a Ustawy o IKE i IKZE,
b) dla IKE – zgodnie z art. 13 Ustawy o IKE i IKZE;
 
4) zakres, częstotliwość i formę informowania Oszczędzającego o środkach zgromadzonych na posiadanym IKZE lub IKE; 
5) koszty i opłaty obciążające Oszczędzającego w związku z prowadzeniem odpowiednio IKZE lub IKE, w zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem;
6) okres wypowiedzenia umowy;
7) termin realizacji wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu oraz częściowego zwrotu;
8) warunki wypłaty w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania wypłaty w ratach;
9) dane osobowe Oszczędzającego;
10) datę zawarcia umowy.
 
3. Wraz z formularzem, osoba przystępująca do Funduszu zobowiązana jest złożyć oświadczenie, o którym mowa odpowiednio w § 8 ust. 1 lub § 8 ust. 2.
4. W przypadku złożenia przez Oszczędzającego oświadczenia o gromadzeniu środków na IKZE lub IKE w innej instytucji finansowej, Fundusz wysyła do Oszczędzającego potwierdzenie zawarcia umowy. Fundusz wydaje Oszczędzającemu potwierdzenie zawarcia umowy IKE także w przypadku zamiaru dokonania transferu środków zgromadzonych w programie emerytalnym na IKE w Funduszu. Potwierdzenie jest wysyłane listem zwykłym albo pocztą elektroniczną.
5. W umowie o prowadzenie IKZE lub IKE Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone odpowiednio na IKZE lub IKE w przypadku jego śmierci.
6. Dyspozycja, o której mowa w ust. 5, może być w każdym czasie zmieniona. Niezależnie od formy, w jakiej umowa została zawarta, dyspozycja może być zmieniona pisemnie lub za pośrednictwem konta online.
7. Jeżeli Oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa 1, uważa się, że udziały tych osób są równe.
8. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków staje się bezskuteczne, jeżeli osoba uprawniona zmarła przed śmiercią Oszczędzającego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłej osoby uprawnionej, przypada w częściach równych pozostałym osobom wskazanym na wypadek śmierci, chyba że Oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
9. W przypadku braku osób wskazanych przez Oszczędzającego środki zgromadzone na IKZE lub IKE wchodzą do spadku.
10. Umowa pomiędzy Oszczędzającym a Funduszem zostaje zawarta z chwilą: 
 
1) złożenia podpisu przez przedstawiciela Funduszu, na formularzu uprzednio podpisanym przez osobę przystępującą do Funduszu;
2) złożenia podpisów przez Dystrybutora, działającego zarówno w imieniu Funduszu, jak i osoby przystępującej do Funduszu;
3) otrzymania przez Fundusz umowy w postaci dokumentu elektronicznego - w przypadku umów zawartych w formie dokumentowej.
 
11. Fundusz udostępnia osobie przystępującej do Funduszu, przed zawarciem umowy, ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny Funduszu.
12. Wypełniając formularz umowy w trybie określonym w ust. 10 pkt 2 osoba przystępująca do Funduszu udziela Dystrybutorowi pełnomocnictwa do zawarcia umowy w jej imieniu.
13. Pełnomocnictwo określone w ust. 12 udzielane jest z prawem substytucji dla pracowników i współpracowników Dystrybutora.
14. Pełnomocnictwo określone w ust. 12 wygasa równocześnie z rozwiązaniem umowy.
15. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami ust. 12-14 do pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 12, zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 
16. Oszczędzający powinien niezwłocznie poinformować Fundusz o zmianie danych osobowych przekazanych Funduszowi, o których mowa w ust. 2 pkt 9. Niezależnie od formy, w jakiej umowa została zawarta, informacje o zmianach mogą być dokonywane pisemnie lub na koncie online Oszczędzającego. 
Jeżeli Oszczędzający posiada w Funduszu IKZE oraz IKE, zmiany danych osobowych dokonane na jednym z tych kont, dotyczyć będą także drugiego konta.
17. Aktualne wersje ogólnych warunków umowy o prowadzenie IKZE albo IKE dostępne są na stronie pzu.pl, a także na koncie online.”.
 

9. § 10 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:
㤠10
Obowiązywanie umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia,
3. W przypadku, gdy na rachunek Oszczędzającego nie jest dokonana wpłata, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
4. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie pełnych 3 miesięcy kalendarzowych po upływie miesiąca, w którym wypowiedzenie wpłynęło do jednostki obsługującej.
5. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, w razie wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, następuje zwrot środków z Funduszu.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

㤠10
Obowiązywanie umowy
1. Umowa, o której mowa w § 9 ust. 1, zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Okres wypowiedzenia kończy się z upływem trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie wpłynęło do Agenta Transferowego lub Funduszu.
4. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, w razie wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, następuje zwrot środków z Funduszu.
5. Umowa wygasa z końcem 13 miesiąca od zawarcia umowy, jeżeli w tym okresie odpowiednio IKZE lub IKE Oszczędzającego nie zostało zasilone wpłatą albo wypłatą transferową. 
6. Umowa ulega rozwiązaniu także w przypadku:

1) wypłaty na rzecz Oszczędzającego (jednorazowej bądź wypłaty ostatniej raty);
2) zwrotu całości środków;
3) wypłaty transferowej.”.

10. W § 11:
A) dotychczasowa treść ust. 3: 
„3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej albo elektronicznie Dystrybutorowi przez stronę internetową www.pzu.pl” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej lub równoważnej. Pełnomocnictwo Dystrybutorowi może być udzielone również elektronicznie.”;
B) dotychczasowa treść ust. 5: 
„5. Pełnomocnik jest obowiązany doręczyć Funduszowi wraz z wnioskiem o przystąpienie do Funduszu pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo udzielone Dystrybutorowi jest dołączane do umowy przez Dystrybutora” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„5. Pełnomocnik jest obowiązany doręczyć Funduszowi wraz z wnioskiem o przystąpienie do Funduszu pełnomocnictwo, jeżeli jest udzielone w formie pisemnej lub równoważnej.”.

11. § 12 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:
㤠12
Wpłaty
1. Oszczędzający dokonuje wpłat do Funduszu w formie pieniężnej.
2. Wysokość minimalnej wpłaty wynosi 50 PLN.
3. Wysokość minimalnej wpłaty określonej w ust. 2 nie dotyczy środków przeniesionych z IKE.”
 
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 
㤠12
Wpłaty 
1. Oszczędzający dokonuje wpłat do Funduszu na swoje IKZE lub IKE w formie pieniężnej.
2. Wysokość minimalnej wpłaty na IKZE lub IKE wynosi 50,00 zł. Jeżeli kwota wpłaty, o której mowa w ust. 1, będzie niższa niż 50,00 zł, wówczas zostanie ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego wpłynęła lub na wskazany przez Oszczędzającego jego rachunek.”.
 

12. W § 15:
A) Dotychczasowy podtytuł „Wypłata” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Wypłata środków zgromadzonych na IKZE”;
B) w ust. 4 dotychczasowa treść:
„4. Wypłata jednorazowa oraz pierwsza rata, w przypadku wypłaty w ratach, są dokonywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:

1) wpływu wniosku Oszczędzającego o dokonanie wypłaty do jednostki obsługującej,
2) wpływu do jednostki obsługującej wniosku osoby uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia:

a) aktu zgonu Oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo 
b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.
– chyba, że Oszczędzający albo osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie późniejszym.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„4. Wypłata jednorazowa oraz pierwsza rata, w przypadku wypłaty w ratach, są dokonywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpływu do Agenta Transferowego lub Funduszu:

1) wniosku Oszczędzającego o dokonanie wypłaty;
2) wniosku osoby uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia:

a) aktu zgonu Oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo 
b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców 

- chyba że Oszczędzający albo osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie późniejszym.”.

C) ust. 10-12 skreśla się, a dotychczasowe ust. 6-9 o treści:
„6. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 4, spowoduje odmowę realizacji dyspozycji wypłaty. 
7. Przy składaniu dyspozycji wypłaty Oszczędzający albo osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zobowiązana jest do wskazania Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego dla podatku dochodowego od osób fizycznych, Oszczędzającego lub osoby uprawnionej. 
8. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 7 spowoduje, iż Fundusz nie dokona wypłaty.
9. Składający dyspozycję wypłaty w ratach określa liczbę lat, w których żąda wypłaty środków z zastrzeżeniem ust. 3.”

otrzymują nowe następujące brzmienie:

„6. Przy składaniu dyspozycji wypłaty Oszczędzający zobowiązany jest do poinformowania Funduszu o właściwym dla podatku dochodowego od osób fizycznych Oszczędzającego naczelniku urzędu skarbowego.
7. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 4 lub 6 spowoduje, iż Fundusz nie dokona wypłaty.
8. Składający dyspozycję wypłaty w ratach określa liczbę lat, w których żąda wypłaty środków z zastrzeżeniem ust. 3.
9. W przypadku dokonania wypłaty środków Fundusz jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.”.

13. Po § 15 dodaje się § 15a w następującym brzmieniu:
㤠15 a
Wypłata środków zgromadzonych na IKE
1. Wypłata środków zgromadzonych na IKE Oszczędzającego następuje wyłącznie: 

1) na wniosek Oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 1a lub art. 46 Ustawy o IKE i IKZE; 
2) w przypadku śmierci Oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej. 

2. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku może być, w zależności od wniosku Oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. 
3. Postanowienia § 15 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli wypłata następuje na rzecz Oszczędzającego, który nie ukończył 60 roku życia, ma on obowiązek przedstawić dodatkowo decyzję organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury, a w razie niedopełnienia tego obowiązku Fundusz nie dokona wypłaty.”.

14. § 16 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:
㤠16
Wypłata transferowa
1. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji Oszczędzającego albo osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKZE z inną instytucją finansową i okazaniu Funduszowi potwierdzenia zawarcia umowy. 
2. Fundusz dokonuje wypłaty transferowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:

2.1. złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez Oszczędzającego albo,
2.2. przedstawienia przez osoby uprawnione dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 2a i 2b oraz złożenia dyspozycji wypłaty transferowej. 

3. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKZE.
4. W przypadku dokonania wypłaty transferowej Oszczędzający może dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty transferowej z dotychczasowej instytucji prowadzącej IKZE.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

㤠16
Wypłata transferowa
1. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji Oszczędzającego albo osoby uprawnionej na zasadach określonych w Ustawie o IKE i IKZE.
2. Fundusz dokonuje wypłaty transferowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:

1) złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez Oszczędzającego albo;
2) przedstawienia przez osoby uprawnione dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 2 oraz złożenia dyspozycji wypłaty transferowej. 

3. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKZE lub na IKE.
4. W przypadku dokonania wypłaty transferowej na IKZE albo na IKE Oszczędzający może dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty transferowej z dotychczasowej instytucji prowadzącej odpowiednio IKZE lub IKE.”.

15. § 17 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:
㤠17
Zwrot środków
1. Zwrot środków zgromadzonych na IKZE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub do wypłaty transferowej. Przedmiotem zwrotu jest całość środków zgromadzonych na IKZE.
2. Na równi ze zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na IKZE na rachunku Oszczędzającego, jeżeli umowa o prowadzenie IKZE wygasła, a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub do wypłaty transferowej.
3. Zwrot środków zgromadzonych na IKZE powinien nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia umowy.
4. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKZE jest traktowane jako zwrot.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

㤠17
Zwrot i częściowy zwrot środków
1. Zwrot środków zgromadzonych na IKZE lub na IKE następuje w razie wypowiedzenia odpowiednio umowy o prowadzenie IKZE lub umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub do wypłaty transferowej. Przedmiotem zwrotu jest całość środków zgromadzonych odpowiednio na IKZE lub IKE. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez Oszczędzającego jest on obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu określonymi w Ustawie o IKE i IKZE. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez Fundusz wypowiadający informuje Oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej z IKE.
2. Oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot środków z IKE pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE. Częściowy zwrot polega na umorzeniu takiej liczby jednostek rozrachunkowych, która stanowić będzie równowartość kwoty określonej w dyspozycji dotyczącej częściowego zwrotu z zastrzeżeniem, że wskazana kwota nie może być mniejsza niż 100,00 zł.
3. Po dokonaniu częściowego zwrotu minimalna wartość środków zgromadzonych na rachunku IKE Oszczędzającego nie może być niższa niż 50,00 zł. W przypadku, gdy na skutek realizacji częściowego zwrotu na rachunku IKE Oszczędzającego miałaby pozostać kwota niższa niż 50,00 zł, Fundusz dokona zwrotu wszystkich środków zgromadzonych na rachunku IKE. Z dniem wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku Oszczędzającego umowa ulega rozwiązaniu. 
4. Na równi ze zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na IKZE lub IKE na rachunku Oszczędzającego, jeżeli umowa wygasła, a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub do wypłaty transferowej.
5. Zwrot środków zgromadzonych na IKZE lub IKE powinien nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia umowy. Częściowy zwrot następuje w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia przez Oszczędzającego wniosku. 
6. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem:

1) z IKZE jest traktowane jako zwrot;
2) z IKE jest traktowane jako zwrot lub częściowy zwrot.

7. W przypadku, gdy na rachunek IKE Oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową zawierającą środki pochodzące z programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia przez Oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego.”.

16. W § 18:
A) w ust. 1:

i) po wyrazie „rachunek” dodaje się sformułowanie „IKZE albo IKE”;
ii) w tytule tabeli skreśla się wyrazy: „na rachunek IKZE Oszczędzającego”;

B) dotychczasowa treść ust. 3: 
„3. W przypadku wpłaty pochodzącej z instytucji prowadzącej IKE w wysokości przekraczającej maksymalną wpłatę na IKZE w 2012 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Fundusz nie pobiera opłaty od części kwoty wpłaconej ponad określony prawem limit.” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Jeżeli Oszczędzający zawarł z Funduszem umowę, dokonywał wpłat i posiada jednostki rozrachunkowe na rachunku, a następnie zawrze z Funduszem umowę celem oszczędzania w ramach drugiego produktu oferowanego przez Fundusz (odpowiednio: IKZE albo IKE), wówczas stawka opłaty, o której mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym drugiego produktu, będzie liczona według zasad właściwych dla środków zgromadzonych na rachunku w związku z zawarciem pierwszej umowy.”;
C) w ust. 4 skreśla się wyrazy „z innej instytucji prowadzącej IKZE”.

17. W § 19 ust. 1 w pkt 1 i 2 skreśla się przecinki na końcu tychże jednostek redakcyjnych, a w pkt 3 na końcu skreśla się kropkę i w ich miejsce stawia się średniki.

18. W § 20:
A) ust. 1 pkt 1 na końcu skreśla się przecinek, a w jego miejsce stawia się średnik;
B) ust. 2 zdanie pierwsze po wyrazach „Wynagrodzenie stałe” dodaje się wyraz „Towarzystwa”.

19. § 21 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:
㤠21
Opłata dodatkowa
W przypadku, gdy Oszczędzający dokonuje wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKZE, Fundusz potrąci dodatkową opłatę w wysokości 10% wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na rachunku Oszczędzającego, jednak nie mniej niż 50 zł.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

㤠21
Opłata dodatkowa
1. W przypadku, gdy Oszczędzający dokonuje wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Fundusz potrąci dodatkową opłatę w wysokości 10% wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na rachunku IKZE lub IKE Oszczędzającego, jednak nie mniej niż 50,00 zł.
2. Termin wskazany w ust. 1 liczony jest osobno dla IKZE albo IKE.”.

20. W § 22:
A) w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 lit. a), 4 lit. b) pierwsze i drugie tiret skreśla się przecinki na końcu tychże jednostek redakcyjnych, i w ich miejsce stawia się średniki;
B) w ust. 1 pkt 2 sformułowanie: „1 zł” zostaje zastąpione sformułowaniem: „1,00 zł”;
C) dotychczasowa treść ust. 1 pkt 4 trzecie tiret: 
„- Oszczędzających pozyskanych przez określonych dystrybutorów lub Przedstawicieli, których lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.pzu.pl.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„- Oszczędzających pozyskanych przez określonych Dystrybutorów lub przedstawicieli.”;
D) dotychczasowa treść ust. 4: 
„4. Osoby przystępujące do Funduszu otrzymują informację o ofertach promocyjnych, poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej, o której mowa w § 34 ust. 3, lub przekazanie za pośrednictwem poczty, lub udostępnienie przez osobę reprezentującą Fundusz.” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„4. Oszczędzający oraz osoby przystępujące do Funduszu otrzymują informację o ofertach promocyjnych oraz pozostałe informacje nie wskazane w Statucie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem zwykłym lub poprzez udostępnienie przez osobę reprezentującą Fundusz, a także Dystrybutorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym oferowanych przez nich aplikacji klienckich lub posiadanych stron internetowych.”;
E) dotychczasowa treść ust. 5: 
„5. Oszczędzający otrzymują informację o ofertach promocyjnych w formie i trybie określonym w § 32 ust. 3, nie później niż w dniu rozpoczęcia promocji.” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„5. Informację o promocjach Oszczędzający otrzymują nie później niż w dniu jej rozpoczęcia.”.

21. W § 23 ust. 1 wyraz „statutu” oznacza się jako pisany z dużej litery: „Statutu”.

22. W § 26 ust. 5 pkt 1 – 4 oraz ust. 6 pkt 1 lit. a) – e), pkt 2-5 skreśla się przecinki na końcu tychże jednostek redakcyjnych, a w ust. 6 pkt 1 lit. f) na końcu skreśla się kropkę i w ich miejsce stawia się średniki.

23. W § 27 ust. 1 pkt 1 – 3 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) – g) i pkt 2 skreśla się przecinki na końcu tychże jednostek redakcyjnych, i w ich miejsce stawia się średniki.

24. § 28 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:
„1. Uchylony.
2. Fundusz może udzielać pożyczek papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
3. Pożyczki i kredyty zaciągnięte przez Fundusz nie mogą przekraczać 1,5 % wartości aktywów Funduszu.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Fundusz może udzielać pożyczek papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
2. Pożyczki i kredyty zaciągnięte przez Fundusz nie mogą przekraczać 1,5 % wartości aktywów Funduszu.”.

25. W § 31:
A) dotychczasowa treść ust. 3: 
„3. Prospekt informacyjny Funduszu będzie zawierać jego Statut, informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu oraz ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Funduszu oraz informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu w zakresie określonym przez przepisy prawa, z zastrzeżeniem pierwszego prospektu informacyjnego, który zawierać będzie jedynie Statut Funduszu.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„3. Prospekt informacyjny Funduszu jest sporządzany przez Towarzystwo zgodnie z wymogami prawa i zawiera w szczególności – aktualny Statut Funduszu, informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu, ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z opinią biegłego rewidenta oraz oświadczeniem depozytariusza potwierdzającym zgodność danych zawartych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym, informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu w zakresie określonym przez przepisy prawa.”;
B) dotychczasowa treść ust. 5-6:

„5. Na żądanie Oszczędzającego, zgłoszone pisemnie na adres Towarzystwa, Fundusz zobowiązany jest przesłać mu, na adres zamieszkania wskazany w umowie, ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny wraz z ostatnim półrocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu sporządzonym na koniec pierwszego półrocza roku kalendarzowego.
6. Na żądanie Oszczędzającego zgłoszone pisemnie na adres Towarzystwa, Fundusz obowiązany jest przesłać mu na adres zamieszkania wskazany w umowie deklarację zasad polityki inwestycyjnej Funduszu.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Na żądanie Oszczędzającego, zgłoszone pisemnie lub w równoważny sposób na adres Towarzystwa, Fundusz zobowiązany jest przesłać mu w terminie 30 dni ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny, a gdy pisemne żądanie od Oszczędzającego wpłynęło do Funduszu po dniu sporządzenia przez Fundusz półrocznego sprawozdania finansowego, przesyłane także jest ostatnie półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu.
6. Na żądanie Oszczędzającego zgłoszone pisemnie lub w równoważny sposób, Fundusz obowiązany jest przesłać mu deklarację zasad polityki inwestycyjnej Funduszu.”.

26. § 32 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:
㤠32
Informacja o środkach zgromadzonych na rachunku
1. Fundusz przesyła każdemu Oszczędzającemu w regularnych odstępach czasu nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na rachunku Oszczędzającego, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym Funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane przez Fundusz stopy zwrotu.
2. Fundusz na żądanie Oszczędzającego, udziela mu informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku, w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz inne wymagane przepisami prawa informacje, są przesyłane do Oszczędzającego w uzgodnionych z nim trybie i formie:

1) drogą elektroniczną na ostatni wskazany przez Oszczędzającego adres e-mail albo 
2) listem zwykłym, na ostatni wskazany przez Oszczędzającego adres do korespondencji, w przypadku gdy Oszczędzający nie wybierze trybu i formy, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

4. Oszczędzający może wybrać tryb i formę, o których mowa w ust. 3 pkt 1, poprzez złożenie pisemnego wniosku lub w formie zgłoszeń online lub na infolinii - po autoryzacji.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

㤠32
Informacja o środkach zgromadzonych na rachunku
1. Fundusz przesyła każdemu Oszczędzającemu w regularnych odstępach czasu nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na IKZE lub IKE Oszczędzającego, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym Funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane przez Fundusz stopy zwrotu.
2.  Fundusz na żądanie Oszczędzającego, udziela mu informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego IKZE lub IKE, w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 Fundusz przesyła elektronicznie na udostępnione Oszczędzającemu indywidualne konto online, a na wniosek Oszczędzającego:

1) pocztą elektroniczną na ostatni wskazany przez Oszczędzającego adres e-mail albo 
2) listem zwykłym na ostatni wskazany przez Oszczędzającego adres do korespondencji.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 Oszczędzający może złożyć na piśmie, na indywidualnym koncie online lub na infolinii - po autoryzacji.”.

27. W § 34 ust. 3 skreśla się oznaczenie „www.”.
28. W załączniku nr 1:
A) Ilekroć występują oznaczenia „PLN”, zastępuje się je oznaczeniami „zł”;
B) w ust. 3 skreśla się pkt 3, a dotychczasowy pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „2) Pozostałe udokumentowane koszty poniesione przez Depozytariusza w związku z wykonywaniem poleceń Funduszu za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych pokrywa Towarzystwo.”.

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją DLU-DLUSLF.612.24.2023.5.MT z dnia 21 lutego 2024 r. udzieliła zezwolenia na dokonanie powyższej zmiany Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU, a decyzją DLU-DLUSLF.612.24.2023.6.MT z dnia 21 lutego 2024 r. zezwoliła na skrócenie terminu jej wejścia w życie w ten sposób, że powyższa zmiana wejdzie w życie z upływem jednego miesiąca od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU. 

Wobec ogłoszenia zmiany w Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU w dniu 22 lutego 2024 r., stosownie do § 34 ust. 3 Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU, na stronie www.pzu.pl, powyżej opisana zmiana Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU wejdzie w życie od dnia 23 marca 2024 r.

Zamknij