Szczegóły

01 kwietnia 2022

Komentarz do bieżącej sytuacji na rynkach finansowych w marcu 2022 r. dla osób oszczędzających na IKZE w DFE PZU

Informacja na dzień 31.03.2022 r.

Dane makroekonomiczne z początku 2022 roku potwierdzały scenariusz ożywienia gospodarczego związanego z wychodzeniem globalnej gospodarki z kryzysu pandemicznego. Jednak czynnikami ryzyka dla globalnej gospodarki było pojawienie się nowej mutacji koronawirusa (Omicron), zacieśnianie polityki monetarnej przez banki centralne wynikające z podwyższonej inflacji oraz zaostrzenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego wykreowanego przez Rosję.


Główne czynniki wpływające na aktualną globalną gospodarkę:

 

Omicron okazał się mniej zjadliwy niż poprzednie mutacje koronawirusa, więc jego negatywny wpływ na system opieki zdrowotnej i aktywność gospodarczą był znacznie mniejszy niż prognozy z końca 2021 roku. Łagodniejsze skutki Omicrona przyczyniają się do szybszego niż zakładano ożywienia działalności w sferze usług oraz wcześniejszego przywrócenia ciągłości łańcuchów dostaw, co mogłoby wpłynąć również na spowolnienie inflacji.
 

Polityka banków centralnych nastawiona jest na ograniczenie obecnej inflacji poprzez podwyżki stóp procentowych oraz wycofywanie się z instrumentów pozwalających na kreację taniego pieniądza. Należy jednak pamiętać, że obecna inflacja ma charakter głównie podażowy, wynikający z ograniczeń w dostawach i dostępności surowców i towarów. Walka z tego typu inflacją poprzez podwyżki stóp procentowych jest mało skuteczna, co potwierdza przykład Czech, które szybko i mocno podnosiły stopy procentowe, a poziom inflacji jest podobny od innych państw regionu Europy Środkowej.


Niesprowokowany i nieuzasadniony atak Rosji na Ukrainę znacząco zmienił sytuację geopolityczną na świecie. Rosyjska agresja spowodowała znaczące wzrosty cen surowców, spadki cen akcji, wzrosty rentowności państw rynków rozwijających się, w tym Polski oraz osłabianie się ich walut. 

 

 

  • Po ponad miesiącu rosyjskiej inwazji na Ukrainę rynki akcji odrobiły całość spadków spowodowanych agresją i są ok. 1% na plusie w Europie, ok. 3% w Polsce i ponad 7% w USA. 
  • Ropa naftowa po wzroście z ok. 90 USD/bbl do ok.130 USD/bbl ustabilizowała się na poziomie ok. 108 USD/bbl. 
  • Cena gazu ziemnego w Europie w tym okresie urosła o ok. 40% w kontrakcie 1- miesięcznym, ale o ok. 16% w kontrakcie 1-rocznym. 
  • Polski złoty osłabił się w stosunku do euro, ale obecnie odrabia istotną część strat i jego wartość spadła o nieco ponad 1%.

 

Prognoza następstw powyższych czynników:

Wojna z Ukrainą pokazała, że polityka współpracy Europy z Rosją nie sprawdziła się i należy oczekiwać szybszego niż wcześniej oczekiwano uniezależniania się gospodarki europejskiej od Rosji, co będzie wymagało przyspieszenia w nakładach inwestycyjnych. Agresja Rosji przyczyni się także do przyspieszenia w wydatkach obronnych państw europejskich w celu odbudowy ich potencjału militarnego. Wydatki te mogą stanowić bodziec wzrostu dla państw europejskich, w tym Polski w średnim i długim terminie. Szacuje się, że fala uchodźców powinna pozytywnie wpłynąć na dostępność siły roboczej, głównie w sektorze usług, co będzie impulsem pro wzrostowym dla europejskiej, w tym polskiej gospodarki.

Zgodnie z Ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych aktywa funduszy emerytalnych mogą być lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej, stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, co oznacza, że aktywa rosyjskie nie są częścią portfela inwestycyjnego funduszu emerytalnego.

Przyjęta dotychczas polityka inwestycyjna naszego Funduszu będzie kontynuowana zgodnie z założeniami inwestycji długoterminowych. Naszym celem jest niezmiennie optymalizowanie zysku i ryzyka portfela poprzez zróżnicowanie umieszczonych w nim instrumentów. Należy pamiętać, że portfele emerytalne są portfelami długookresowymi i mogą pomóc w uniknięciu  strat wynikających z okresowej utraty wartości.


Charakterystyka DFE PZU

Dobrowolny Fundusz Emerytalny (DFE PZU) prowadzi indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Oszczędzanie w DFE PZU jest formą długoterminowego inwestowania na przyszłą emeryturę i pozwala uzyskać bieżące korzyści podatkowe. DFE PZU inwestuje aktywa zgodnie z określonymi celami i polityką inwestycyjną, ale nie gwarantuje ich osiągnięcia. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje i dłużne papiery wartościowe zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Z inwestycjami dokonywanymi przez DFE PZU wiąże się ryzyko inwestycyjne – wartość jednostek funduszu może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. DFE PZU nie jest funduszem o gwarantowanej stopie zwrotu. Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie dają gwarancji uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, ponoszone koszty i opłaty oraz inne informacje dotyczące funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU dostępnym w oddziałach PZU, placówkach Banku Pekao S.A., na stronie pzu.pl/ikze oraz w siedzibie PTE PZU S.A.
 Arkadiusz Julke

Dyrektor Biura Inwestycyjnego DFE PZU

Zamknij