25 marca 2021

Wyniki Grupy PZU w 2020 roku

Wysoka dynamika wzrostów na działalności ubezpieczeniowej, portfel inwestycyjny odporny na spowolnienie gospodarcze.

Grupa PZU skutecznie buduje swoją rentowność, przy utrzymaniu wysokiego poziomu sprzedaży. Wynik netto Grupy PZU z wyłączeniem działalności bankowej wyniósł w 2020 roku 3,1 mld zł, co stanowi wzrost o prawie 12% w stosunku do roku 2019. Po oczyszczeniu wyniku z wpływu zdarzeń związanych z  pandemią, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy PZU wyniósł 3,8 mld zł, co stanowi wzrost o 17% w stosunku do roku 2019. Tak wysoki poziom zysku implikuje zwrot na kapitale, skorygowany o wpływ pandemii, na bardzo wysokim poziomie 22,5%. Przypis składki w 2020 roku utrzymał się na wysokim poziomie blisko 24 mld zł.

- PZU posiada ok. 16 milionów klientów produktów ubezpieczeniowych, dzięki którym w 2020 roku osiągnęliśmy blisko 24 mld składki przypisanej brutto. Za tymi liczbami stoi duże  zaufanie do nas i nasze ogromne zobowiązanie, zarówno wobec klientów, jak i akcjonariuszy, którzy oczekują działań zmierzających do budowy wartości. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że w 2020 roku podołaliśmy tym wyzwaniom. Blisko 15 mld zł składki zebranej z ubezpieczeń majątkowych zostało wygenerowane przy wskaźniku mieszanym (COR) na poziomie 88,2%, co jest wartością znacznie lepszą niż średni wskaźnik dla naszych konkurentów. Pozostałe 8,9 mld zł składki przypadało na ubezpieczenia na życie, gdzie również pokazaliśmy siłę i determinację. Marża operacyjna wyniosła 18,8%, w tym marża na samych ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych to aż  19,7%. To są wyniki osiągnięte w bardzo specyficznych warunkach, przy jednocześnie bardzo stabilnych wskaźnikach kapitałowych. To dowodzi, że potencjał generowania wysokich zwrotów i możliwych wypłat dywidendy jest systematycznie akumulowany w biznesie PZU – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Odporny model biznesowy

Stabilny model działalności ubezpieczeniowej i dobrze przygotowany na spowolnienie gospodarcze portfel inwestycyjny czyni biznes Grupy PZU bardziej odpornym na skutki, jakie dla rynku niesie pandemia.

Intensywny rozwój filaru inwestycyjnego uczynił TFI PZU jednym z liderów sprzedaży funduszy i portfeli i doprowadził do wzrostu aktywów pod zarządzaniem o blisko 1,3 mld zł. TFI PZU miało 35% udziału w rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych, mierzonego liczbą umów, co przełożyło się na 390 mln zł aktywów zgromadzonych w PPK na koniec 2020 roku.

Portfel inwestycyjny Grupy PZU przyniósł zwrot na poziomie 4,4%, czyli o 3,7 p.p. przekroczył stopę wolną od ryzyka.

- Tak dobry wynik został zrealizowany przy zachowaniu bezpiecznej struktury portfela, który na koniec roku 2020 składał się w 84% z instrumentów dłużnych. Nie byłoby to możliwe bez wdrażanych konsekwentnie fundamentalnych zmian w zarządzaniu naszymi portfelami. Zwiększamy poziom długu korporacyjnego o ratingu inwestycyjnym, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka akcji notowanych. Postawiliśmy też na strategie pozwalające na generowanie zysku odsetkowego, redukując przy tym wpływ przeszacowania wartości tych aktywów na wynik. To podejście bardzo dobrze się sprawdziło również w 2020 roku, który charakteryzował się wysoką zmiennością i niepewnością. Obecnie portfel główny zapewnia stabilny poziom przychodów odsetkowych, które są bazą dla generowanej rentowości w długim terminie. Tylko w samym IV kwartale 2020 roku zwrot na portfelu głównym wyniósł 5,1%, co w obecnych warunkach ekonomicznych stanowi ponadprzeciętny wynik na tle całego rynku – mówi członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik.

Wynik netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej, tj. z uwzględnieniem banków, wyniósł w 2020 roku 1,9 mld zł, na co złożyły się wynik netto z wyłączeniem banków w wysokości 3,1 mld zł, odpisy z tytułu utraty wartości związane akwizycjami banków w wysokości 1,3 mld zł oraz wynik z działalności bankowej w wysokości 149 mln zł.

Ubezpieczenia na życie i zdrowotne

Grupa PZU utrzymała w 2020 roku dominującą pozycję na rynku ubezpieczeń na życie z wysokim przypisem składki z ubezpieczeń indywidualnych (1,7 mld zł) i stabilną składką z ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych (7 mld zł).

Wzrost znaczenia nowych rozwiązań w opiece nad pacjentami i zwiększenie popytu na telemedycynę stanowiły podstawę dynamicznego rozwoju w obszarze zdrowia. PZU Zdrowie w 2020 roku sukcesywnie zwiększało swój udział w rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Na koniec 2020 roku PZU Zdrowie miało już ponad 2,8 mln klientów produktów zdrowotnych. Przychody w tym okresie wyniosły 949 mln zł, co stanowi wzrost o 65% w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wsparcie w czasie pandemii

Grupa PZU, a w szczególności należące do niej banki, przyczyniły się w 2020 roku do minimalizowania ekonomicznych skutków pandemii poprzez transfer publicznej pomocy dla przedsiębiorców. Zaangażowanie w walkę z pandemią polegało również na łagodzeniu jej zdrowotnych konsekwencji – na szeroko zakrojone akcje charytatywne kierowane m.in. do szpitali i służb walczących z pandemią spółki Grupy PZU przeznaczyły ponad 25 mln zł.

Infrastruktura PZU posłużyła także do stworzenia specjalnych infolinii pomocowych, na których lekarze, także psychologowie, udzielali bezpłatnych porad. Przeprowadzono szereg akcji promujących bezpieczeństwo w czasie pandemii.

Tak wielowymiarowe działania pozwoliły zbudować wartość dla wszystkich interesariuszy Grupy i pokazać społeczne zaangażowanie spółek.

Mocna pozycja kapitałowa

Mimo wymagającego otoczenia pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje bardzo silna.  Grupa PZU osiąga jedne z najwyższych współczynników wypłacalności wśród europejskich ubezpieczycieli, co potwierdza wysokie bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Wskaźnik Solvency II na 30 września 2020 roku  osiągnął poziom 257% dla całej Grupy, 284% dla PZU i 381% dla PZU Życie.

Główne osiągnięcia Grupy PZU:

Wyniki finansowe:

 • Wynik Grupy PZU z wyłączeniem banków wyniósł 3,1 mld zł – o 11,7% więcej w porównaniu do 2019 roku,
 • Wysoka rentowność w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce – wskaźnik mieszany na poziomie 88,4% w 2020 roku niezmieniony r/r i na poziomach lepszych niż w strategii,
 • Wysoki zwrot na portfelu głównym: 3,7 p.p. powyżej stopy wolnej od ryzyka w 2020 roku -  powyżej ambicji strategicznych, mimo trudniejszej sytuacji na rynkach finansowych,
 • Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i IK na 19,7% w 2020 roku - zgodna ze strategią,
 • Koszty pod ścisłą kontrolą; mimo presji na wzrost wynagrodzeń oraz dodatkowych kosztów związanych z pandemią COVID-19, wskaźnik kosztów administracyjnych wyniósł 7,0% w 2020 roku,
 • Z wyłączeniem wpływu pandemii, szacowanego na 1,9 mld zł, wynik w 2020 roku wyniósł 3,8 mld zł i był wyższy o 17% r/r.,
 • Zwrot na kapitale w 2020 roku na poziomie 10,9% w 2020 roku (22,5% z wyłączeniem efektów pandemii); PZU wśród ubezpieczycieli osiągających najwyższe zwroty na kapitale w Europie,
 • Raportowany wynik netto na poziomie 1,9 mld zł; poniżej zeszłego roku ze względu na wpływ pandemii COVID-19, w szczególności na odpisy z tytułu utraty wartości związane z działalnością bankową,

Rozwój biznesu

 • Dalsza poprawa pozycji rynkowej w ubezpieczeniach na życie; rekordowy udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce na poziomie 42,3% (wyższy o 2,4 p.p. r/r),
 • Stabilna składka z ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych w 2020 r/r,  pomimo ograniczania benefitów pracowniczych,
 • Bardzo wysoki przypis składki z ubezpieczeń indywidualnych (1,7 mld zł), motorem ubezpieczenia ochronne na życie (wzrost o 22% r/r),
 • Ubezpieczenia komunikacyjne pod presją spowolnienia na rynku sprzedaży samochodów w Polsce, mocny popyt na ubezpieczenia mieszkań i MŚP,
 • Dalszy dynamiczny wzrost popytu na prywatne usługi medyczne; przychody PZU Zdrowie wyższe o 12%  r/r w 2020 roku,
 • Intensywny rozwój filaru inwestycyjnego - TFI  PZU jednym z liderów sprzedaży funduszy i portfeli i wzrostu aktywów pod zarządzaniem; pozyskano od klientów blisko 1,3 mld zł  przy braku napływu nowych środków na rynek,
 • 390 mln zł aktywów PPK na koniec 2020 roku. Udział w rynku (mierzony liczbą umów) 35%,
 • Dalsze wzmacnianie współpracy z bankami, skutkujące istotnym wzrostem nowej sprzedaży ubezpieczeń życiowych ochronnych w kanale bankowym oraz liczby ubezpieczonych.

Załączniki

Wyniki_finansowe_za_2020_r_PZU.png

Typ: zdjęcie

Rozmiar 112,1kB

Pobierz plik

Zamknij