Artur Paździor

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości Politechniki Lubelskiej, profesor uczelni. Stopień doktora nauk ekonomicznych oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse uzyskał w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W trakcie kariery zawodowej był m.in. członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych, członkiem rady uczelni, doradcą zarządów i dyrektorów szpitali, wieloletnim Prezesem, a obecnie Wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Lublinie, wykładowcą na studiach podyplomowych, w tym MBA.

Jest autorem około 120 recenzowanych publikacji naukowych z obszaru finansów przedsiębiorstw, rynków finansowych i zarządzania. Zrealizował również ponad 100 projektów biznesowych dotyczących wyceny spółek, ocen efektywności inwestycji, studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych, strategii rozwojowych, itp.

Przed powołaniem do Zarządu PTE PZU SA, w latach 2019-2023, był Członkiem Rady Nadzorczej PTE PZU SA, wchodząc w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Zamknij