Szczegóły

12 maja 2022

Informacja o zmianach w Statucie Otwartego Funduszu Emerytalngo PZU „Złota Jesień"

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna uprzejmie informuje o zmianach w Statucie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”.

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz § 21 ust. 2 Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” uprzejmie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna Uchwałą Nr 3 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Statucie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” oraz ustalenia tekstu jednolitego tego Statutu, zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A nr 2924/2022, dokonało następującej zmiany w Statucie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, która polega na tym, że § 18 ust. 1 Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1. Prospekty informacyjne Funduszu są ogłaszane w dzienniku ogólnopolskim „Dziennik Gazeta Prawna” oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej www.pzu.pl, przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu.”.

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją DLU-DLUSLF.612.31.5.2022.MT z dnia 29 kwietnia 2022 r. udzieliła zezwolenia na dokonanie powyższej zmiany z Statucie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” a decyzją DLU-DLUSLF.612.31.6.2022.MT z dnia 29 kwietnia 2022 r. zezwoliła na skrócenie terminu jej wejścia w życie w ten sposób, że powyższa zmiana wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia.

Statut OFE PZU

Zamknij