Szczegóły

22 czerwca 2021

Komentarz do bieżącej sytuacji na rynkach finansowych i wyników funduszu DFE PZU na koniec maja 2021

Rok 2021 rokiem odrabiania strat finansowych.

Rok 2020 był okresem o bardzo dużej zmienności dla globalnych rynków finansowych wynikającej z rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. W reakcji na kryzys wywołany pandemią i sytuację na rynkach finansowych banki centralne przeprowadziły skoordynowaną akcję luzowania monetarnego w skali podobnej do globalnego kryzysu finansowego.

Do walki ze skutkami pandemii wkroczyły także rządy stymulując fiskalnie gospodarkę w sposób niewidziany od dziesięcioleci. Połączony impuls monetarny i fiskalny wraz z wygaszaniem skali pandemii w okresie letnim przełożył się na rynkach akcji na dynamiczne odreagowanie spadków z przełomu I i II kwartału 2020 roku.

Najbardziej dynamiczne wzrosty miały miejsce w USA oraz Chinach, gdzie główne indeksy giełdowe ustanawiały kolejne rekordy notowań. Znacznie gorzej radziły sobie rynki europejskie, gdzie indeks EuroStoxx 600 spadł o ok. 4%. Krajowy rynek akcji w ubiegłym roku zachowywał się podobnie jak rynki europejskie. W notowaniach giełdowych widoczny był podział na „starą” i „nową” gospodarkę, która znacznie lepiej radziła sobie w pandemicznej rzeczywistości.


Globalny wzrost gospodarczy poprawia się po załamaniu w I połowie ub. roku. Badania koniunktury przemysłowej, wyrażone wskaźnikiem PMI, w USA i Europie są na najwyższych poziomach od dekad, co potwierdza boom w przemyśle. Przyspieszenie szczepień w II kwartale br. powinno wpłynąć na poprawę aktywności także w usługach i wpłynąć pozytywnie na wzrost PKB. Obecnie oczekiwania rynkowe na 2021 rok zakładają wzrost globalnego PKB w przedziale 5,5-6,5% wobec ok. 4,5% spadku w 2020 roku. 

Pomimo przedłużania obostrzeń w Europie, wzrostu inflacji i nieobserwowanemu od kilku lat wzrostowi rentowności obligacji skarbowych giełdy światowe, po stabilizacji w styczniu, kontynuują wzrosty. Wzrost inflacji wynikający z przyspieszenia tempa aktywności gospodarczej i związany z tym spadek cen obligacji skarbowych nie powinien negatywnie wpływać na notowania akcji i surowców. Umiarkowane tempo inflacji jest korzystne dla notowań akcji, przede wszystkim spółek cyklicznych.

Sytuacja rynkowa wpłynęła bezpośrednio na wyniki DFE PZU w bieżącym roku. Na koniec maja br. jednostka rozrachunkowa wzrosła o 13,9% od początku roku do rekordowego poziomu 32,13 zł, podczas gdy benchmark wzrósł o ok. 6,7%.

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU prowadzony w ramach konta IKZE jest produktem inwestycyjnym o długim horyzoncie lokacyjnym. Wysoki udział akcji w portfelu funduszu może powodować podwyższoną zmienność wartości jednostki rozrachunkowej funduszu, szczególnie w krótkim okresie. Równocześnie, w długim okresie, zaangażowanie w akcje daje szansę na wyższe stopy zwrotu, gdyż z upływem czasu oczekiwana stopa zwrotu rośnie szybciej niż ryzyko.

W najbliższym czasie realna gospodarka będzie nadal pod wpływem epidemii koronawirusa, która w krótkim terminie negatywnie wpływa na aktywność gospodarczą. Jednak kontynuacja działania połączonych impulsów monetarnych i fiskalnych wraz z postępującymi szczepieniami i związanym z tym wygaszaniem epidemii powinna przekładać się na dynamiczną poprawę sytuacji gospodarczej w drugiej połowie tego roku. Powinno to wspomóc notowania aktywów ryzykownych co najmniej do końca 2021 roku.
 

Charakterystyka DFE PZU

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty (w tym wpływ kosztów na wynik z inwestycji) i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU dostępnym w oddziałach PZU, placówkach Banku Pekao S.A., na stronie www.pzu.pl oraz w siedzibie PTE PZU S.A. Fundusz nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Nie ma gwarancji, że przyszłe wyniki inwestycyjne będą zbliżone do wyników uzyskiwanych w przeszłości. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje i dłużne papiery wartościowe, zarówno na rynku krajowym, jaki za granicą.
Na ryzyko inwestycyjne składają się m.in.:

1. ryzyko koniunktury gospodarczej (makroekonomiczne) – ryzyko wynikające z pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce lub na świecie;
2. ryzyko rynkowe – ryzyko spadku wartości aktywów wskutek zmian wyceny składników portfela inwestycyjnego;
3. ryzyko specyficzne spółek – ryzyko działalności gospodarczej poszczególnych spółek, których udziały znajdują się w portfelu inwestycyjnym funduszu; 
4. ryzyko cen akcji – akcje stanowią największą część portfela, a zarazem ich ceny charakteryzują się największą zmiennością spośród instrumentów finansowych, w które może inwestować fundusz; 
5. ryzyko stopy procentowej – ryzyko zmian rynkowych poziomów rentowności instrumentów dłużnych (obligacji) i instrumentów rynku pieniężnego;
6. ryzyko kredytowe – ryzyko spadku ceny instrumentu finansowego na skutek zmiany ratingu lub niewypłacalności emitenta;
7. ryzyko walutowe – ryzyko związane ze spadkiem wartości aktywów funduszu w wyniku wahań kursów walutowych;
8. ryzyko płynności – ryzyko spadku wartości aktywów związane z brakiem możliwości przeprowadzenia transakcji bez istotnego wpływu na zmianę ceny rynkowej instrumentu finansowego;
9. ryzyko koncentracji – ryzyko nadmiernego (nieadekwatnego do płynności lub struktury benchmarku) zaangażowania aktywów w instrument, walutę, rynek lub sektor rynku;
10. ryzyko rozliczenia – ryzyko spadku wartości aktywów funduszu w związku z niewywiązywaniem się drugiej strony transakcji ze swoich zobowiązań;
11. ryzyko gwaranta - ryzyko nie wywiązania się w terminie ze zobowiązań gwaranta emisji instrumentów dłużnych nabytych do portfela funduszu;
12. ryzyko prawne – zmian prawa, które mogą negatywnie wpłynąć zarówno na działalność samego emitenta, na proces inwestowania oraz oczekiwane korzyści z inwestycji, jak również na oczekiwane skutki podatkowe uczestników Funduszu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij