Dobre Praktyki PZU to podstawowy zbiór norm etycznych, który obowiązuje w PZU SA i PZU Życie SA. Dokument ten określa zaakceptowane przez Zarządy PZU SA i PZU Życie SA dobre praktyki biznesowe, które kształtują kulturę organizacyjną firm oraz postawy pracowników w środowisku zawodowym.

Obowiązek postępowania zgodnie z przyjętymi standardami dotyczy wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko. Oznacza to działanie w najlepszym interesie tych, którzy polegają na naszym profesjonalizmie: naszych klientów, współpracowników, udziałowców i ogółu społeczeństwa. PZU SA dąży do stworzenia kultury korporacyjnej, której ważnym elementem jest uczciwość, szczerość i szacunek. W PZU:

 • kontakt z klientem opiera się na zaufaniu,
 • uczciwie informujemy klientów o ofertach PZU,
 • chronimy dane osobowe wszystkich osób, w szczególności dane klientów, pracowników, kontrahentów i użytkowników naszych stron internetowych,
 • dbamy o bezpieczeństwo i chronimy urządzenia elektroniczne, które udostępnia nam PZU,
 • chronimy wszystkie zasoby, również informacje, które są własnością intelektualną PZU,
 • przestrzegamy prawa przy zawieraniu umów, w szczególności zasad uczciwej konkurencji i ochrony konsumentów,
 • działamy tak, aby naszej marce nie stawiano zarzutów o naruszenie prawa ochrony znaków towarowych,
 • obowiązkiem każdego z nas jest odpowiedzialne postępowanie i unikanie sytuacji, w wyniku których powstałby konflikt interesów rozumiany jako sprzeczność interesu własnego z interesem PZU,
 • nie tolerujemy korupcji. Nie przekazujemy, ani nie przyjmujemy niedozwolonych prezentów lub korzyści w relacjach z kontrahentami, ich pracownikami i pełnomocnikami lub innymi osobami,
 • datki dobroczynne i sponsoring odbywają się wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych PZU,
 • pracownicy nie mogą używać nazwy PZU w żadnych przedsięwzięciach ani inicjatywach o charakterze politycznym. Zabronione jest wspieranie kandydatów i partii politycznych ze środków, które są własnością PZU.

Pełną treść Dobrych Praktyk PZU znajdziesz tutaj.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij