Dobre praktyki spółek notowanych na giełdzie

Zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania, które mają wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym.

Są one ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej tych spółek i w istotny sposób przyczyniają się do umacniania atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego. Zasadom Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021 podlegają emitenci akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Zobacz więcej

Kanon dobrych praktyk rynku finansowego

Zbiór 16 zasad, które są uniwersalne dla całego rynku finansowego. Zbiór ten prezentuje podstawowe wartości i ideały etyczne, które przyświecają podmiotom finansowym – w szczególności w relacjach z klientami – ale jednocześnie pozostawiają organizacjom branżowym swobodę kształtowania szczegółowych zasad, specyficznych dla poszczególnych sektorów rynku. Dokument jest wynikiem współpracy trzydziestu organizacji zrzeszających:

  • podmioty, które oferują produkty i usługi finansowe,
  • organizacje i instytucje, które reprezentują interesy klientów,
  • inne instytucje rynkowe,

przy udziale ekspertów ze środowiska akademickiego.

Zobacz więcej

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji finansowych

Zbiór zasad, które określają relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym:

  • relacje z udziałowcami i klientami,
  • ich organizację,
  • funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Komisja Nadzoru Finansowego uznaje, że Zasady ładu korporacyjnego powinny:

  • być przyjęte przez instytucje nadzorowane,
  • stać się istotnym dokumentem programowym w ich strategicznej polityce korporacyjnej oraz
  • wpływać na kształtowanie właściwych zasad postępowania instytucji nadzorowanych.

Zobacz więcej

Zasady dobrych praktyk ubezpieczeniowych

Dokument ten określa zasady społecznie odpowiedzialnego biznesu w zakresie postępowania zakładów ubezpieczeń w relacjach z klientami, pośrednikami ubezpieczeniowymi, organem nadzoru i Rzecznikiem Finansowym, mediami, a także w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Poprzez stosowanie Zasad dobrych praktyk ubezpieczeniowych zakłady ubezpieczeń prowadzą systematyczne działania służące rozwojowi świadomości ubezpieczeniowej w społeczeństwie.

Zobacz więcej

Zasady reklamowania usług ubezpieczeniowych

Zbiór zasad, który precyzuje oczekiwania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie sposobu reklamowania usług przez zakłady ubezpieczeń, a także na rzecz zakładów ubezpieczeń.

Głównym celem opracowania tego dokumentu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i jego przejrzystości, budowanie zaufania do rynku finansowego, a także ochrona interesów uczestników tego rynku, w tym klientów zakładów ubezpieczeń.

Zobacz więcej

Zamknij