Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej na Kierunku Administracja Publiczna. Ukończyła studia podyplomowe „Bankowość inwestycyjna” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz szereg kursów zawodowych w tym m.in. zarządzanie projektami, obsługa serwisów internetowych, kierowanie zespołem, wystąpienia publiczne i umiejętności negocjacyjne.

W latach 2004-2020 związana zawodowo z Ministerstwem Finansów, w którym pracowała m.in. jako Naczelnik Wydziału Instrumentów Hurtowych, gdzie kierowała wydziałem odpowiedzialnym za emisję i obsługę bonów i obligacji skarbowych na rynku hurtowym. Jako Naczelnik Wydziału Krajowych Instrumentów Skarbowych kierowała wydziałem odpowiedzialnym za emisje i obsługę skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym, w tym obligacji oszczędnościowych, a jako Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego nadzorowała pion odpowiedzialny m.in. za emisje skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym, kontakty z inwestorami i agencjami ratingowymi oraz dział odpowiedzialny za funkcjonowanie zasobów i systemów informatycznych Departamentu.

W okresie od sierpnia 2020 do listopada 2021 jako Główny ekspert ds. organizacji finansowania w Departamencie Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiadała m.in. za pozyskiwanie finansowania działalności banku na rynku krajowym i zagranicznym, stworzenie i wdrożenie wewnętrznej infrastruktury informatycznej Banku służącej do organizowania i przeprowadzania emisji obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz automatyzację procesu emisyjnego i obsługi wyemitowanych instrumentów.

Od grudnia 2021 do kwietnia 2022 kierowała pracami Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Od lipca 2022 r. pełniła funkcję Dyrektora ds. Rozwoju w Biurze Strategii i Rozwoju Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA gdzie odpowiadała m.in. za koordynację działań projektowych, w tym zarządzanie portfelem projektów i inicjatyw, zarządzanie i rozwój obszaru sprawozdawczości zarządczej, w tym automatyzację procesów i narzędzi analitycznych w zakresie dostarczania syntetycznej informacji zarządczej oraz za monitorowanie strategicznych KPI.

Zamknij