Szczegóły

12 maja 2022

Informacja o zmianach w Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna uprzejmie informuje o zmianach w Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU.

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz § 34 ust. 3 Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU, uprzejmie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna Uchwałą Nr 2 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU oraz ustalenia tekstu jednolitego tego Statutu, zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A nr 2924/2022, dokonało następującej zmiany w Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU, która polega na tym, że § 31 ust. 1 Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1. Prospekty informacyjne Funduszu są ogłaszane w dzienniku ogólnopolskim „Dziennik Gazeta Prawna.”.

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją DLU-DLUSLF.612.32.5.2022.MT z dnia 29 kwietnia 2022 r. udzieliła zezwolenia na dokonanie powyższej zmiany z Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU a decyzją DLU-DLUSLF.612.32.6.2022.MT z dnia 29 kwietnia 2022 r. zezwoliła na skrócenie terminu jej wejścia w życie w ten sposób, że powyższa zmiana wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia.

Statut DFE PZU

Zamknij