Szczegóły

12 stycznia 2023

Informacja o zmianach w Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna uprzejmie informuje o zmianach w Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU.

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz § 34 ust. 3 Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU, uprzejmie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna Uchwałą Nr 3 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU oraz ustalenia tekstu jednolitego tego Statutu, zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A nr 26998/2022, dokonało następującej zmiany w Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU, która polega na tym, że § 3 Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Organem Funduszu jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, prowadzące działalność na zasadach określonych w szczególności w Kodeksie spółek handlowych oraz Ustawie, utworzone za zezwoleniem organu nadzoru.”

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją DLU-DLUSLF.612.63.5.2022.BŁT z dnia 28 grudnia 2022 r. udzieliła zezwolenia na dokonanie powyższej zmiany w Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU a decyzją DLU-DLUSLF.612.63.6.2022.BŁT z dnia 28 grudnia 2022 r. zezwoliła na skrócenie terminu jej wejścia w życie w ten sposób, że powyższa zmiana wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia.

Statut DFE PZU

Zamknij