Szczegóły

12 stycznia 2023

Informacja o zmianach w Statucie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień"

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna uprzejmie informuje o zmianach w Statucie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”.

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz § 21 ust. 2 Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” uprzejmie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna Uchwałą Nr 2 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Statucie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” oraz ustalenia tekstu jednolitego tego Statutu, zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A nr 26998/2022, dokonało następującej zmiany w Statucie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, która polega na tym, że § 3 Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Organem Funduszu jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, prowadzące działalność na zasadach określonych w szczególności w Kodeksie spółek handlowych oraz Ustawie, utworzone za zezwoleniem organu nadzoru”.

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją DLU-DLUSLF.612.64.5.2022.BŁT z dnia 28 grudnia 2022 r. udzieliła zezwolenia na dokonanie powyższej zmiany w Statucie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” a decyzją DLU-DLUSLF.612.64.6.2022.BŁT z dnia 28 grudnia 2022 r. zezwoliła na skrócenie terminu jej wejścia w życie w ten sposób, że powyższa zmiana wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia.

Statut OFE PZU

Zamknij